شناخت نامه کليني و الکافي ج1 صفحه 9

يادداشت دبير علمى كنگره

كتاب شريف الكافى، تأليف ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب كلينى رحمه الله، مهم ترين و برترين اثر مكتوب شيعه به شمار مى رود. اين كتاب كه حاوى احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام در عرصه هاى مختلف دينى است، به جهت ويژگى هاى منحصر به فرد، محور شكل گيرى و توليد بخش وسيعى از ادبيات مكتوب شيعه بوده و در طول تاريخ، مورد اهتمام عالمان شيعه قرار گرفته و شرح ها و تعليقه ها و ترجمه هاى فراوان از آن و براى آن، عرضه شده است.
آستان حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام و مؤسسه علمى ـ فرهنگى دار الحديث، سومين همايش از طرح «گراميداشت بزرگان و عالمان رى» را به بزرگداشت ثقة الاسلام كلينى اختصاص داده است.
اهداف مورد نظر در اين بزرگداشت، عبارت اند از:
1. معرفى شخصيت علمى و معنوى ثقه الاسلام كلينى
2. ترويج معارف حديثى اهل بيت عليهم السلام
3. تحقيق و پژوهش در ميراث ثقة الاسلام كلينى
4. شناخت جايگاه و تأثيرگذارى كتاب الكافى.
كميته علمى كنگره، پس از برگزارى كنگره بزرگداشت ابوالفتوح رازى در پاييز 1384، كار برنامه ريزى علمى اين كنگره را آغاز كرد و اين برنامه ها را در دستور كار قرار داد:
1. تصحيح و تحقيق آثار مخطوط مربوط به الكافى (اعم از ترجمه، شرح، تعليقه و...)
2. گشودن افق هاى تازه پژوهشى در زمينه الكافى
3. تجزيه و تحليل نقدها و پرسش هاى مربوط به الكافى
4. به دست دادن نسخه تحقيق شده از كتاب الكافى
5. ساماندهى اطلاعات و آثار مكتوب مرتبط با كلينى و الكافى و ارائه آنها در قالب DVD(لوح چند منظوره ديجيتال).
آنچه كميته علمى در مدت دو سال و اندى تلاشْ بِدان دست يافت و هم زمان با برگزارى كنگره ارائه مى گردد، از اين قرار است:
يك. نسخه تحقيق شده الكافى

شناخت نامه کليني و الکافي ج1 صفحه 10

دو. شروح و تعليقه هاى الكافى
سه. مجموعه آثار توليدى كنگره
چهار. ويژه نامه هاى مجلّات
پنج. خبرنامه كنگره
شش. DVD (لوح چند منظوره ديجيتال).
اينك نگاهى مختصر به اين عناوين ششگانه مى افكنيم:

يك. الكافى

كتاب الكافى، پس از مقابله با نسخ كهن و مورد وثوق و نيز اعراب گذارى، به همراه تعليقه هايى در رفع مشكلات برخى از اسناد و برخى توضيحات فقه الحديثى، در قالب نوينى به زيور طبع، آراسته مى گردد.

دو. شروح و تعليقه هاى الكافى

بر كتاب الكافى، شروح و تعليقه هاى بسيارى نوشته شده كه تاكنون اندكى از آن به چاپ رسيده است. كميته علمى تلاش كرد كه اين شروح و تعليقه ها را شناسايى كرده، و تصحيح و عرضه آنها را در دستور كار خود قرار دهد كه براى برپايى كنگره، اين موارد، تصحيح شده، به چاپ خواهد رسيد :
1. الشافى فى شرح الكافى، ملّا خليل بن غازى قزوينى (م 1089ق)2جلد
2. صافى [در شرح كافى]، ملّا خليل بن غازى قزوينى (م 1089ق)2جلد
3. الحاشية على اُصول الكافى، ملّا محمد امين استرآبادى (م 1036ق)1جلد
4. الحاشية على اُصول الكافى، سيد احمد علوى عاملى (زنده در 1050ق)1جلد
5. الحاشية على اُصول الكافى، سيد بدرالدين حسينى عاملى (زنده در 1060ق)1جلد
6. الكشف الوافى فى شرح اُصول الكافى، محمد هادى بن محمد معين الدين آصف شيرازى (م 1081ق)1جلد
7. الحاشية على اُصول الكافى، ميرزا رفيعا (م 1082ق)1جلد
8. الهدايا لشيعة أئمّة الهدى (شرح اُصول الكافى)، شرف الدين محمد بن محمدرضا مجذوب تبريزى (قرن 11ق)2جلد