ميراث حديث شيعه دفتر 14 صفحه 7

آغاز دفتر

مهدى مهريزى

خداوند بزرگ را شاكريم كه چهاردهمين دفتر از مجموعه ميراث حديث شيعه در آستانه نشر قرار گرفته است. كارنامه علمى اين چهارده دفتر بدين شرح است .
يك . در اين چهارده دفتر بيش از 140 مقاله و رساله به شرح زير تقديم صاحب نظران و پژوهشگران شده است.
1 . تعداد كل مقاله ها و رساله ها 142 مورد
2 . تعداد كل رساله هاى تصحيح شده 116 مورد
2/1 ـ رساله هاى متون حديث 35 مورد
2/2 ـ رساله هاى شرح و ترجمه حديث 40 مورد
2/3 ـ رساله هاى رجال و درايه 15 مورد
2/4 ـ اجازات 22 مورد
2/5 ـ زندگى نامه خودنوشت 4 مورد
3 . معرفى نسخه و كتاب 12 مورد
4 . مقالات تحليلى كوتاه و بلند 14 مورد
5 . حجم كل صفحات 7660

ميراث حديث شيعه دفتر 14 صفحه 8

M1828_T3_File_4937834