آينه يادها صفحه 17

مقدّمه

ِ و ذَكِّرْهُم بِأيّامِ اللّه۱؛ و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن.
روزهاى مهمّ و نقش آفرين در تاريخ و فرهنگ ملّت ها ، ذهن و خاطره جمعى آنان را مى سازد و گذشته آنان را به سان شمعى فروزان فراراه آينده قرار مى دهد . ملّت بى خاطره و تاريخ ، محكوم به فنا است . چنين است كه ملّت ها از رويدادهاى مهمّ زندگى جمعى خود، خاطره مى سازند و آنها را بزرگ مى دارند ، تا آنها را جاودان كنند و ، خود ، در سايه سار آن جاودانه شوند . اگر مى ببينم كه اسلام را با هجرت ، شيعه را با عاشورا و ايران را با نوروز مى شناسند ، چيزى نيست جز بازتاب بزرگداشت حوادث سرنوشت ساز در تاريخ ملّت ها .
افزون بر اين ، براى توجّه دادن جامعه به پاره اى از پيشه ها ، موضوعات و يا شخصيّت هاى مهمّ ، كه در حركت كلّى جامعه تأثير مى گذارند ، روزهايى را ويژه مى سازند ، تا از اين طريق روزمرّگى، جامعه را از انديشيدن به آنها باز ندارد .
از اين همه با عنوان «مناسبت ها» ياد مى شود كه در يادكرد و بزرگداشت

1.ابراهيم ، آيه ۵ .

آينه يادها صفحه 18

آنها بهره هاى بسيارى براى جامعه نهفته است . مجموعه حاضر نيز به همين منظور و با نيّت باشكوه برگزارشدن اين مناسبت ها ، تدوين يافته است . اين مجموعه تلاش مى كند تا با بهره گيرى از قرآن و عترت به برگزارى پربارتر اين مناسبت ها يارى رساند .
عنوان «مناسبت هاى شمسى و قمرى در آيات و روايات» براى اين مجموعه با اندكى تسامح برگزيده شده است ؛ چرا كه پاره اى از مناسبت ها ، همچون روز طبيعت ، روز بهداشت ، روز حمل و نقل و . . . ، كه در آيات و روايات به عنوان مناسبت به آنها اشاره نشده ، در اين مجموعه آمده است .
عنوان فوق به معناى انطباق كامل تمامى آيات و روايات با برخى مناسبت ها نيست . در برخى موارد ، كه انطباق كامل وجود ندارد ، مناسبت مى تواند يكى از مصاديق بعيد آيه و روايت قرار گيرد و از آن آيه و روايت مى توان در بزرگداشت آن روز سود جست .

پيشينه

انديشه تدوين چنين مجموعه اى به انتشار سالنامه حديثى نور ۱ باز مى گردد . يكى از ويژگى هاى اين سالنامه ، برخوردارى از احاديث متناسب با مناسبت هر روز بوده است . با انتشار چند دوره سالنامه ، مجموعه اى از احاديث مرتبط با مناسبت ها گرد آمد. به دليل زمان دار بودن سالنامه و نيز به دليل نيازى كه به تدوين چنين مجموعه اى احساس مى شد ، نسبت به گردآورى آيات و

1.سالنامه حديثي نور از سال ۱۳۷۸ ، هر سال با محتواي حديثي به منظور آشنايي علاقه مندان با فرهنگ و اطلاعات حديثي انتشار مي يابد و در دو دوره اخير ، سال ۸۰ و ۸۱ ، به دليل استقبال فراوان با شمارگان بيش از چهل هزار منتشر شده است .