مباني شناخت صفحه 7

پيش گفتار

نگارنده ، براى نخستين بار ، در سال تحصيلى 1353 ـ 1354 ش ، تدريس اصول عقايد اسلامى را ، بر اساس روشى نو ، بر مبناى يافته هاى خود از قرآن و حديث ، در حوزه علميه قم آغاز كرد . اين مباحث ، تا سال 1357 ، براى گروه هاى مختلفى از طلّاب جوان ، بارها توسّط مؤلّف ، تدريس شد .
پس از پيروزى انقلاب اسلامى ، مباحث : معرفت شناسى ، خداشناسى ، عدل ، نبوّت عامّه و نبوّت خاصّه را براى گروهى از فرماندهان ارتش جمهورى اسلامى ايران ، در جلساتى كه هفته اى يك بار تشكيل مى شد ، تدريس كردم .
نو بودن سبك مباحث و نيز مطالعاتى كه در زمينه تدريس دوره هاى جديد داشتم ، موجب گرديد كه مباحث هر دوره ، كامل تر از دوره قبل باشد ، تا سرانجام ، آخرين دوره ، در سال 1362 ، تحت عنوان «درس هايى از اصول عقايد اسلامى» ، براى كلاس هاى غير حضورى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، آغاز شد . اين درس ها ـ كه متن كتاب حاضر ، برگرفته از آنهاست ـ ، سال ها ، با همين عنوان ، به صورت برنامه هفتگى ، از سيماى جمهورى اسلامى ايران ، پخش و هم زمان ، در مجله مكتب انقلاب (نشريه واحد آموزش عقيدتى ـ سياسى سپاه) نيز چاپ و منتشر شدند .
آنچه در اين مجموعه ملاحظه خواهيد كرد ، متن منقّح و كامل شده دروس «معرفت شناسى» است كه در واقع ، مبناى شناخت شناسى از منظر قرآن و حديث

مباني شناخت صفحه 8

محسوب مى شود و پيش از اين ، در مجله مكتب انقلاب ، منتشر شده است . گفتنى است كه در بعضى از فصول ، مباحثى مطرح شده است كه پيش از اين كتاب ، مورد بحث قرار نگرفته اند . همچنين در ويرايش جديد ، اصلاحاتى در متن كتاب و فصل بندى ها و پانوشت ها صورت گرفته است .
محمّدى رى شهرى
18 / 4 / 1387