زندگي در دولت مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف صفحه 11

مقدّمه

مجموعه کتاب‌هاي «حديث زندگي» ـ که پنجمين مجلّد از آن، اکنون پيش روي شماست‌ـ‌ ، با هدف انتشار مقالات، گفتگوها و ديگر آثار برگزيده مجلّه حديث زندگي، طرّاحي شده است.
حديث زندگي، دوماه‌نامه‌اي علمي، فرهنگي و ادبي، ويژه جوانانِ 17 تا 29 ساله است، که پس از انتشار چهار پيش‌شماره، از مهرماه 1380، هر دو ماه يک بار، به صورت مرتّب، منتشر و در سراسر کشور توزيع شده است.
حديث زندگي، تلاش دارد تا به صورت‌ علمي و روشمند (امّا به زباني ساده و امروزي)، به دغدغه‌هاي فکري و اجتماعي و موضوعات مورد علاقه و نياز جوانان بپردازد، مروّج فرهنگ ايراني ـ اسلامي (در همه حوزه‌هاي: دانش، انديشه، ادبيات و هنر) باشد، از جاذبه‌هاي صوريِ يک

زندگي در دولت مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف صفحه 12

نشريه ويژه جوانان (با پايبندي به ارزش‌ها) برخوردار باشد و در حوزه آموزه‌ها و باورهاي دينيِ جوانِ مسلمان ايراني، در حدّ توان، به مستندسازي و اصلاح فرهنگي اهتمام ورزد.
هر شماره از حديث زندگي، از سه بخشِ: علمي، اجتماعي و ادبي تشکيل شده است. بخش علمي، مشتمل بر آثار: علمي، اجتماعي، روان‌شناسي ـ تربيتي، مَعارفي و... در يکي از قالب‌هاي: مقاله (تأليف و ترجمه)، گفتگوي علمي، و معرّفي و نقد کتاب است. بخش اجتماعي، عهده‌دارِ ارائه: اطلاعات مفيد براي نسل جوان، آسيب‌شناسي زندگي جمعي، مشاوره، ديدگاه‌هاي مخاطبان، و... است که در قالب: گزارش، گفتگوي اجتماعي، نقد و طنز اجتماعي عرضه مي‌شود. بخش ادبي نشريه نيز قالب‌هاي: داستان، شعر، خاطره، قطعه ادبي، مقاله ادبي و نقد ادبي (تأليف و ترجمه) را در بردارد.
حديث زندگي، نشريّه‌اي «موضوعي» است، به اين معنا که بخش‌هاي علمي و اجتماعي (و گاه ادبيِ) آن، در هر شماره، به يکي از مسائل مورد نياز و توجّه جوانان اختصاص دارد. در انتخاب موضوعات، علاوه بر مشورت‌هاي کارشناسي، به خواست‌ها و نيازهاي ابراز شده از سوي مخاطبان جوان
مجلّه (به صورت‌هاي: حضوري، مکاتبه‌اي و اينترنتي) و بويژه به نتايج نظرسنجي از مشترکان، توجّه شده است و پس از اين نيز ـ به ياري خداوند ـ چنين خواهد بود.
موضوعاتي که تا امروز (شماره45) در حديث زندگي مطرح و بررسي شده‌اند، عبارت‌اند از: دوستي، شادابي، اعتماد به نفس، اُنس با خدا، آراستگي،