ترجمه حدیث (منظوم و منثور) - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه)]]> http://www.hadith.net/post/68892/حفظ-زیباشناسی-مبتنی-بر-تفسیرپذیری-استعاره-در-فرآیند-ترجمه-ب ترجمه حدیث (منظوم و منثور) <![CDATA[عدول از تعادل زیبا‌شناختی در ترجمۀ‌ شهیدی از نهج‌البلاغه (بررسی موردی تشبیه و استعاره)]]> http://www.hadith.net/post/68872/عدول-از-تعادل-زیبا-شناختی-در-ترجمۀ-شهیدی-از-نهج-البلاغه-بر ترجمه حدیث (منظوم و منثور) <![CDATA[نقد و بررسی ترجمۀ بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس انواع سه‌گانۀ هم‌نشینی واژگان (مطالعۀ موردی ترجمۀ موسوی گرمارودی)]]> http://www.hadith.net/post/68870/نقد-و-بررسی-ترجمۀ-بخشی-از-خطبه-های-نهج-البلاغه-براساس-انواع ترجمه حدیث (منظوم و منثور) <![CDATA[مناظرات امام جواد(ع) با حضرت عبدالعظيم حسنى(ع)]]> http://www.hadith.net/post/5547/مناظرات-امام-جواد-ع-با-حضرت-عبدالعظيم-حسنى-ع ترجمه های منثور <![CDATA[چشم تماشا، ترجمه نزهة الناظر و تنبیه الخاطر]]> http://www.hadith.net/post/6694/چشم-تماشا-ترجمه-نزهة-الناظر-و-تنبیه-الخاطر ترجمه حدیث (منظوم و منثور) <![CDATA[تحفة الأولياء ج1]]> http://www.hadith.net/post/6310/تحفة-الأولياء-ج1 ترجمه های منثور <![CDATA[تحفة الأولياء ج2]]> http://www.hadith.net/post/6311/تحفة-الأولياء-ج2 ترجمه های منثور <![CDATA[تحفة الأولياء ج3]]> http://www.hadith.net/post/6312/تحفة-الأولياء-ج3 ترجمه های منثور <![CDATA[تحفة الأولياء ج4]]> http://www.hadith.net/post/6313/تحفة-الأولياء-ج4 ترجمه های منثور <![CDATA[مرواريد درخشان]]> http://www.hadith.net/post/6817/مرواريد-درخشان ترجمه های منثور <![CDATA[بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئالي]]> http://www.hadith.net/post/2532/بدرة-المعاني-درة-المعالي-في-ترجمة-اللئالي ترجمه های منظوم <![CDATA[قانون العدالة]]> http://www.hadith.net/post/2191/قانون-العدالة ترجمه های منظوم <![CDATA[ماه در آب]]> http://www.hadith.net/post/590/ماه-در-آب ترجمه های منثور <![CDATA[حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربى]]> http://www.hadith.net/post/7198/حكمتهاى-علوى-در-سروده-هاى-عربى ترجمه های منظوم <![CDATA[گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي)]]> http://www.hadith.net/post/2182/گنج-گهر-ترجمه-منظوم-نثر-اللئالي ترجمه های منظوم <![CDATA[ترجمه منظوم « دعاي صباح »]]> http://www.hadith.net/post/310/ترجمه-منظوم-دعاي-صباح ترجمه های منظوم <![CDATA[صحيفة المحبة]]> http://www.hadith.net/post/305/صحيفة-المحبة ترجمه های منظوم <![CDATA[نظم نثر اللئالي]]> http://www.hadith.net/post/294/نظم-نثر-اللئالي ترجمه های منظوم <![CDATA[نظيم اللئالي]]> http://www.hadith.net/post/322/نظيم-اللئالي ترجمه های منظوم <![CDATA[احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»]]> http://www.hadith.net/post/388/احاديثي-درفضيلت-امام-علي-ع-برگزيده-از-المقصدالاقصي ترجمه های منظوم <![CDATA[دو ترجمه منظوم عادل خراسانی]]> http://www.hadith.net/post/1944/دو-ترجمه-منظوم-عادل-خراسانی ترجمه های منظوم <![CDATA[زبدة الاخبار]]> http://www.hadith.net/post/2166/زبدة-الاخبار ترجمه های منظوم <![CDATA[ستين عادلی]]> http://www.hadith.net/post/2165/ستين-عادلی ترجمه های منظوم <![CDATA[ترجمه دعاي صباح]]> http://www.hadith.net/post/1945/ترجمه-دعاي-صباح ترجمه های منظوم