مبانی - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[بررسی آراء حدیثی – رجالی میرزا محمد اخباری با تکیه بر کتاب صحیفه اهل الصفاء فی ذکر اهل الاجتباء]]> http://www.hadith.net/post/70318/بررسی-آراء-حدیثی-رجالی-میرزا-محمد-اخباری-با-تکیه-بر-کتاب-ص مبانی <![CDATA[تحلیل مفهوم واژه ثقه نزد محدثان و رجالیان متقدم شیعه و جایگاه مذهب در آن]]> http://www.hadith.net/post/69433/تحلیل