گروه تاريخ و سیره - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[گزیده دانشنامه امام حسین(ع)]]> http://www.hadith.net/post/60861/گزیده-دانشنامه-امام-حسین-ع گروه تاريخ و سیره <![CDATA[شهادت نامه امام حسين(ع) بر پايه منابع معتبر]]> http://www.hadith.net/post/60860/شهادت-نامه-امام-حسين-ع-بر-پايه-منابع-معتبر گروه تاريخ و سیره <![CDATA[اطلس غدير و عاشورا]]> http://www.hadith.net/post/28456/اطلس-غدير-و-عاشورا گروه تاريخ و سیره <![CDATA[گزيده شهادت نامه امام حسين عليه السّلام]]> http://www.hadith.net/post/70793/گزيده-شهادت-نامه-امام-حسين-عليه-الس-لام گروه تاريخ و سیره