شماره 25 - حدیث نت http://www.hadith.net/ موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث <![CDATA[آثار فردی و اجتماعی مرگ‌اندیشی از دیدگاه نهج‌البلاغه]]> http://www.hadith.net/post/68895/آثار-فردی-و-اجتماعی-مرگ-اندیشی-از-دیدگاه-نهج-البلاغه شماره 25 <![CDATA[اسلوب و فلسفۀ دعا از منظر نهج‌البلاغه]]> http://www.hadith.net/post/68894/اسلوب-و-فلسفۀ-دعا-از-منظر-نهج-البلاغه شماره 25 <![CDATA[بررسی و تحلیل شگرد احتجاج در کلمات قصار امام علی(ع)]]> http://www.hadith.net/post/68893/بررسی-و-تحلیل-شگرد-احتجاج-در-کلمات-قصار-امام-علی-ع شماره 25 <![CDATA[حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه)]]> http://www.hadith.net/post/68892/حفظ-زیباشناسی-مبتنی-بر-تفسیرپذیری-استعاره-در-فرآیند-ترجمه-ب شماره 25 <![CDATA[شاخص‌های نیرویِ انسانیِ کارآمدِ نظام از منظر نهج‌البلاغه]]> http://www.hadith.net/post/68891/شاخص-های-نیروی-انسانی-کارآمد-نظام-از-منظر-نهج-البلاغه شماره 25 <![CDATA[محقق سبزواری و تأثیر‌پذیری وی از اندیشه‌های امام‌علی(ع) در امر حکومت و مؤلفه‌های آن در روضه‌الانوار عباسی]]> http://www.hadith.net/post/68890/محقق-سبزواری-و-تأثیر-پذیری-وی-از-اندیشه-های-امام-علی-ع-در-ا شماره 25 <![CDATA[نقد و بررسی دیدگاه سقراط درباره شناخت و نقش آن در انگیزش اخلاقی انسان با استفاده از کلام امام علی(ع)]]> http://www.hadith.net/post/68889/نقد-و-بررسی-دیدگاه-سقراط-درباره-شناخت-و-نقش-آن-در-انگیزش-اخل شماره 25