13
حكمت نامه بسيج

پيشگفتار

حكمتنامه بسيج ، نخستين مجموعه از سلسله نوشتارهايى است كه با بهره گيرى از رهنمودهاى حكيمانه قرآن كريم و سخنان نورانى اهل بيت عليهم السلام ، به خواست خداوند متعال ، به صورت موضوعى براى اقشار مختلف جامعه سامان خواهد يافت .
در آغاز براى پى بردن به اهمّيت اين اقدام ، اشاره به دو نكته ضرورى است :
يك . انسان براى رسيدن به فلسفه آفرينش خود و بهره بردارى بهتر از سرمايه زندگى در جهت صعود به قلّه تكامل مادّى و معنوى ، نياز به برنامه دارد و اين برنامه در دورانهاى مختلف زندگى و براى اقشار مختلف جامعه ، متفاوت است .
دو . اسلام ، پيام آور تكامل براى انسان در همه دورانهاست و براى آن كه همه اقشار جامعه با برنامه متناسب زندگى خود آشنا شوند ، رهنمودهاى حكيمانه اى ارائه كرده است كه در هر مقطع از تاريخ ، جمع آورى و موضوع بندى اين رهنمودها متناسب با نيازهاى زمان براى گسترش فرهنگ اسلام ناب ، ضرورى و اجتناب ناپذير است .
با اين نگاه ، نگارنده با وجود همه مسئوليتهاى اجرايى و فرهنگى اى كه بر دوش دارد ، مصمّم شد كه در كنار ساير كارها با اعتماد


حكمت نامه بسيج
 • نام منبع :
  حكمت نامه بسيج
  المساعدون :
  غلامعلي، احمد
  المجلدات :
  1
  الناشر :
  دارالحدیث للطباعة و النشر
  مکان النشر :
  قم المقدسة
  تاریخ النشر :
  1423 ق / 1381 ش
  الطبعة :
  الاولي
عدد المشاهدين : 24131
الصفحه من 323
طباعه  ارسل الي