مکارم شیرازی، ناصر
88 منبع در سایت

 • شارح (73 مورد)
 • پديدآورنده (12 مورد)
 • سخنران (3 مورد)

راد، علی
80 منبع در سایت

 • پديدآورنده (43 مورد)
 • شارح (26 مورد)
 • استاد (9 مورد)
 • ترجمه و تحقيق (1 مورد)
 • سخنران (1 مورد)

مصباح یزدی، محمد تقی
73 منبع در سایت

 • پديدآورنده (73 مورد)

غفرانی، محمد
72 منبع در سایت

 • شارح (71 مورد)
 • پديدآورنده (1 مورد)

سبحانی نیا، محمد رضا
67 منبع در سایت

 • استاد (61 مورد)
 • پديدآورنده (4 مورد)
 • سخنران (1 مورد)
 • مصاحبه شونده (1 مورد)

مهدوی راد، محمد علی
56 منبع در سایت

 • پديدآورنده (32 مورد)
 • استاد (13 مورد)
 • استاد راهنما (2 مورد)
 • سخنران (2 مورد)
 • مصاحبه شونده (2 مورد)

سبحانی، جعفر
55 منبع در سایت

 • المؤلّف (35 مورد)
 • پديدآورنده (15 مورد)
 • سخنران (2 مورد)
 • اشراف (2 مورد)
 • مصاحبه شونده (1 مورد)

حجت، هادی
54 منبع در سایت

 • پديدآورنده (29 مورد)
 • استاد (20 مورد)
 • مصاحبه شونده (3 مورد)
 • استاد راهنما (1 مورد)
 • سخنران (1 مورد)

برنجکار، رضا
49 منبع در سایت

 • پديدآورنده (30 مورد)
 • مصاحبه شونده (5 مورد)
 • استاد (5 مورد)
 • همكار (4 مورد)
 • سخنران (4 مورد)

 • پديدآورنده (46 مورد)

معارف، مجید
46 منبع در سایت

 • پديدآورنده (44 مورد)
 • سخنران (1 مورد)
 • استاد راهنما (1 مورد)

خمینی، روح الله
46 منبع در سایت

 • شارح (41 مورد)
 • پديدآورنده (5 مورد)

صفحه از 340
تعداد موارد : 4071