صدقه

فضيلت صدقه، خداوند گيرنده صدقات است، پاداش صدقه، صدقه و دفع بلا جلوگيري‏ صدقه ‏از مرگهاي‏ دلخراش، درمان بيماران با صدقه، صدقه كليد روزي است، هر كار نيكي صدقه است، خودداري از بدي صدقه است، برترين صدقه حق تقدّم خويشاوندان در صدقه، فضيلت و آثار صدقه نهاني، اهل بيت‏ عليهم السلام و صدقه نهاني، فضيلت صدقه آشكار و آثار آن، فضيلت ‏صدقه ‏شبانه ‏و روزانه و آثار آن 16. صدقه‏دادن در روزگار خوشي وناخوشي 17. مرز صدقه 18. ثواب رساندن صدقات 19. مصارف صدقه 20. كساني‏كه مستحق صدقه زكات نيستند 21. آفات صدقه 22. آداب دهش 23. صدقه كافر 24. صدقه دادن به گنهكار براي حفظ او از معصيت
 3131

يتيم

تشويق به سرپرستي يتيمان، خوردن مال يتيم، علت تحريم خوردن مال يتيم، يتيمان آل محمد
 3995

مواسات.

تشويق به مواسات، آثار مواسات
 4450

وقف،

اصل آن را وقف كن و ميوه (حاصل) آن را [براى كسانى كه وقف آنها كرده اى ] وا بگذار.
 2447

قرض

وام، مهلت دادن به بدهكار تنگدست
 2881

وام،

نكوهش وام گرفتن، وام گرفتن در صورت نياز، ترغيب به ياد داشت كردن بدهكاريها نهي از تعلّل در پرداخت بدهي
 2962

نياز

بر آوردن نيازها،محبوبترين مردم نزد خدا سودمندترين ‏آنها براي ‏مردم ‏است گام برداشتن براي رفع حاجت ‏مؤمن، روا ساختن حاجت مؤمن، روا ساختن حاجت مؤمن برتر از حج است، كسي كه از برآوردن نياز برادرخود امتناع كند كسي‏كه خود را از دسترس ‏مؤمن نيازمند دور نگه دارد، كسي كه برادر مؤمن خود را بپوشاند، شتاب در برآوردن نيازها، آداب حاجت خواهي، حاجت خواهي از نوكيسه، نيازمند شدن به بدان
 3284

شهادت در داوري

شهادت عادلانه، ترغيب به شهادت دادن، نهي از خودداري از شهادت دادن، كتمان شهادت، برگشت از شهادت، شهادت دروغ، كساني كه شهادتشان پذيرفته است، كساني كه شهادتشان پذيرفته نيست، فلسفه لزوم چهار شاهد در زنا، آداب شهادت دادن، گرامي داشتن شهود
 2804

اطعام كردن،

فضيلت اطعام گرسنه، كيفر كسي كه مستمندان را اطعام نمي‏كند
 5829

مواسات نسبت به برادران ديني

آيا توانگر به تهيدست توجه مى كند؟ و آيا نيكى كننده از كسى كه [در جواب خوبيش] به او بدى كرده گذشت مى كند؟ آيا به يكديگر كمك مالى مى دهند؟ عرض كردم : خير . فرمود : آنها شيعه نيستند ،
 4216