پند و موعظه  1294  14 تیر 1395
پیری  2938  1393
پيروزى  2445  1393
پزشکی  3702  1393
پیک  1859  1393
پاسخ دادن  1890  1393
پاداش (اجر)  3665  1393