تاريخ  747  14 تیر 1395
تندرستی  2074  1393
تسلیم  2377  1393
تسبیح  1882  1393
تزکیه  1957  1393
تیراندازی  2719  1393
ترس (خوف)  7860  1393
تحقیر  1902  1393
تحریف  1345  1393
تهمت  1633  1393
ترسویی  1733  1393
تجسس  4293  1393
توبه  6566  1393
تاریخ  20377  1391
تبليغ  54931  1391