تاريخ  573  14 تیر 1395
تندرستی  1946  1393
تسلیم  2239  1393
تسبیح  1730  1393
تزکیه  1839  1393
تیراندازی  2550  1393
ترس (خوف)  7454  1393
تحقیر  1770  1393
تحریف  1236  1393
تهمت  1519  1393
ترسویی  1630  1393
تجسس  4128  1393
توبه  6054  1393
تاریخ  19722  1391
تبليغ  53126  1391