تاريخ  634  14 تیر 1395
تندرستی  1995  1393
تسلیم  2300  1393
تسبیح  1794  1393
تزکیه  1892  1393
تیراندازی  2628  1393
ترس (خوف)  7637  1393
تحقیر  1826  1393
تحریف  1284  1393
تهمت  1571  1393
ترسویی  1673  1393
تجسس  4203  1393
توبه  6237  1393
تاریخ  20050  1391
تبليغ  54022  1391