تاريخ  663  14 تیر 1395
تندرستی  2019  1393
تسلیم  2323  1393
تسبیح  1823  1393
تزکیه  1917  1393
تیراندازی  2657  1393
ترس (خوف)  7719  1393
تحقیر  1852  1393
تحریف  1305  1393
تهمت  1591  1393
ترسویی  1696  1393
تجسس  4233  1393
توبه  6340  1393
تاریخ  20190  1391
تبليغ  54390  1391