تاريخ  534  14 تیر 1395
تندرستی  1910  1393
تسلیم  2197  1393
تسبیح  1675  1393
تزکیه  1795  1393
تیراندازی  2497  1393
ترس (خوف)  7261  1393
تحقیر  1712  1393
تحریف  1195  1393
تهمت  1481  1393
ترسویی  1601  1393
تجسس  3850  1393
توبه  5860  1393
تاریخ  19361  1391
تبليغ  51706  1391