تاريخ  1031  14 تیر 1395
تندرستی  2288  1393
تسلیم  2601  1393
تسبیح  2113  1393
تزکیه  2160  1393
تیراندازی  2950  1393
ترس (خوف)  8598  1393
تحقیر  2130  1393
تحریف  1493  1393
تهمت  1797  1393
ترسویی  1906  1393
تجسس  4499  1393
توبه  7463  1393
تاریخ  21757  1391
تبليغ  58072  1391