تاريخ  385  14 تیر 1395
تندرستی  1804  1393
تسلیم  2084  1393
تسبیح  1529  1393
تزکیه  1650  1393
تیراندازی  2354  1393
ترس (خوف)  6717  1393
تحقیر  1575  1393
تحریف  1084  1393
تهمت  1364  1393
ترسویی  1494  1393
تجسس  3576  1393
توبه  5406  1393
تاریخ  18155  1391
تبليغ  48779  1391