تاريخ

تاريخ در کلام امام علی سلام الله علیه 1 اهتمام امام به دانش تاريخ، 2 تأكيد امام بر پندگيرى از تاريخ
 2130

تهمت

 2500
صفحه از 2
تعداد موارد : 16