تاريخ  341  14 تیر 1395
تندرستی  1780  1393
تسلیم  2050  1393
تسبیح  1499  1393
تزکیه  1595  1393
تیراندازی  2307  1393
ترس (خوف)  6549  1393
تحقیر  1543  1393
تحریف  1054  1393
تهمت  1338  1393
ترسویی  1461  1393
تجسس  3507  1393
توبه  5206  1393
تاریخ  17871  1391
تبليغ  48007  1391