تاريخ  815  14 تیر 1395
تندرستی  2144  1393
تسلیم  2434  1393
تسبیح  1952  1393
تزکیه  2008  1393
تیراندازی  2789  1393
ترس (خوف)  8059  1393
تحقیر  1970  1393
تحریف  1399  1393
تهمت  1682  1393
ترسویی  1775  1393
تجسس  4350  1393
توبه  7049  1393
تاریخ  20697  1391
تبليغ  55729  1391