تاريخ  349  14 تیر 1395
تندرستی  1782  1393
تسلیم  2052  1393
تسبیح  1505  1393
تزکیه  1603  1393
تیراندازی  2313  1393
ترس (خوف)  6566  1393
تحقیر  1547  1393
تحریف  1056  1393
تهمت  1342  1393
ترسویی  1466  1393
تجسس  3513  1393
توبه  5224  1393
تاریخ  17907  1391
تبليغ  48099  1391