تاريخ  429  14 تیر 1395
تندرستی  1836  1393
تسلیم  2122  1393
تسبیح  1572  1393
تزکیه  1707  1393
تیراندازی  2398  1393
ترس (خوف)  6932  1393
تحقیر  1618  1393
تحریف  1118  1393
تهمت  1406  1393
ترسویی  1529  1393
تجسس  3701  1393
توبه  5588  1393
تاریخ  18502  1391
تبليغ  49763  1391