بازدید : 7

تبیین سیره تربیتی امام صادق(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی

چکیده : هدف کلی پژوهش حاضر تبیین سیره تربیتی امام صادق(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی می‌باشد. چراکه یکی از الزامات تحقق جامعه دینی، شکل‌گیری سبک زندگی اسلامی از طریق ارائه و تبلیغ انواع سبک‌های زندگی مقبول و منطبق با ...

نویسنده :

 استاد راهنما : سوسن کشاورز
پديدآورنده : سینا ترکاشوند
بازدید : 6

عوامل تربیتی در مسیر کمال وجودی انسان از منظر نهج البلاغه

چکیده : هدف از تدوین این مقاله، تبیین عوامل زمینه ساز در جهت کمال و تربیت انسان می باشد. تبیین عوامل مورد نظر بر اساس دیدگاه های مطرح شده در نهج البلاغه می باشد. این مقاله که از نوع پژوهش های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن هاشمی اردکانی
بازدید : 7

بررسی و تحلیل عوامل و موانع مؤثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی(ع) در نهج البلاغه

چکیده : تربیت دینی یکی از اساسی‌ترین مسائل جوامع اسلامی است که بحث‌های فراوانی دارد. تبیین دقیق تربیت دینی و شناسایی عوامل و موانع تأثیرگذار در آن از مهم‌ترین مسائل مربوط به حوزه دین و تربیت است. مقاله حاضر، با محور قرار ...

نویسنده :

 استاد راهنما : اکبر صالحی
پديدآورنده : رحیمه السادات تهامی
بازدید : 6

خردورزی و شیوه‌های خردپروری در سیرة امام حسین(ع) با تأکید بر واقعه عاشورا

چکیده : پژوهش حاضر، با هدف تبیین جایگاه خرد و خردورزی در سیره امام حسین(ع) در جریان واقعه عاشورا با شیوه تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته است. در واقع با وجود آنکه واقعة عاشورا در قالب قیامی نظامی و حماسی در تاریخ ...

نویسنده :

 استاد راهنما : سید ابراهیم میرشاه جعفری
استاد راهنما : محمدجواد لیاقتدار
پديدآورنده : راضیه بدیعیان
بازدید : 8

روش مناظره ی علمی در سیره ی آموزشی امامان معصوم (ع) (مطالعه ی موردی: مناظرات علمی امام رضا (ع))

چکیده : مناظره گفتمانی برای ایجاد فهم مشترک و درک متقابل توام با اثربخشی دوجانبه است؛ از این رو، ائمه معصوم (ع)، به ویژه، حضرت رضا (ع) آن را به عنوان یکی از روش های آموزشی در موضوعات پرچالش علمی در خور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن هاشمی اردکانی
استاد راهنما : سید ابراهیم میرشاه جعفری
بازدید : 8

بررسی مهارت های ارتباطی بین فردی در سیره معصومان(ع)

چکیده : پژوهش حاضر با هدف دستيابي به مهارت هاي ارتباطي بر مبناي سيره معصومان (ع) انجام شده است. براي رسيدن به اين هدف، ابتدا مفهوم مهارت هاي ارتباطي از ديدگاه علوم جديد و سپس از ديدگاه معصومان (ع) تجزيه و تحليل ...

نویسنده :

 استاد راهنما : ایراندخت فیاض
پديدآورنده : مرضیه کریمی
بازدید : 11

ارزشیابی آموزشی در سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

چکیده : هدف این مقاله بررسی ارزشیابی به‌ویژه ارزشیابی آموزشی در سیرة پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که در سیرة معصومان(ع) انواع ارزشیابی از قبیل ارزشیابی معلم و فراگیر، ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و پایانی، ارزشیابی شفاهی، ارزشیابی انفرادی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسینی زاده
بازدید : 12

تربيت اجتماعي از منظر نهج البلاغه

چکیده : از منظر امام علي (ع) هر کدام از اعضاي جامعه عضوي از پيکره امت اسلامي اند که داراي ارتباط عميق و صميمي و داراي حقوقي متقابل نسبت به يکديگرند. تربيت اجتماعي نيز در پي آن است تا بين مسلمانان همبستگي ...

نویسنده :

 استاد راهنما : رحمت الله مرزوقی
پديدآورنده : عباس اناری نژاد
بازدید : 10

تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج البلاغه

چکیده : توسعه هرچه بهتر روابط صحیح اجتماعی افراد یک جامعه، بستگی به تدوین و ارائه تربیت اجتماعی برپایة فرهنگ، عقاید، اهداف و سیاست‌های تربیتی آن جامعه دارد. از آنجا که فرهنگ جامعة ما فرهنگ اسلام است، بر پیروان این مکتب، خصوصاً ...

نویسنده :

 استاد راهنما : سعید بهشتی
پديدآورنده : محمد علی افخمی اردکانی
بازدید : 12

مدل های تربیتی در تقویت مشاهده از منظر روایات امام علی(ع)

چکیده : توجه به حواس انسان، به عنوان نقطه آغاز تفکر او، نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد؛ زیرا پایه تعلیم و تربیت بر شناخت است و شناخت را نمی‌توان منفک از حواس دانست. در این میان، دریافت‌های بصری به علت ...

نویسنده :

 استاد راهنما : کاظم حاجی رجبعلی
پديدآورنده : مریم قاسمی
صفحه از 232
تعداد موارد : 2317