فيزيك  1076  14 تیر 1395
فصاحت و بلاغت امام  1030  14 تیر 1395
فضیلت آموختن  837  12 تیر 1395
فرومایگان  2322  1393
فرجام  2066  1393
فرومايگى  1606  1393