نادانی  1072  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3225  1393
نیکی (حسنه)  3404  1393
نگاهبانی  2099  1393
نیاز  2534  1393
نیکوکاری  1481  1393
نومیدی  1974  1393
نماز شب  3021  1393
نماز جماعت  2574  1393
نماز  14399  1393
نوميدى  2027  1393
ناسزاگويى  1924  1393
نیکی (برّ)  16408  1391