نادانی  955  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3167  1393
نیکی (حسنه)  3336  1393
نگاهبانی  2059  1393
نیاز  2476  1393
نیکوکاری  1454  1393
نومیدی  1927  1393
نماز شب  2970  1393
نماز جماعت  2532  1393
نماز  14034  1393
نوميدى  1982  1393
ناسزاگويى  1878  1393
نیکی (برّ)  16199  1391