نادانی  1132  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3271  1393
نیکی (حسنه)  3452  1393
نگاهبانی  2128  1393
نیاز  2577  1393
نیکوکاری  1498  1393
نومیدی  2002  1393
نماز شب  3057  1393
نماز جماعت  2616  1393
نماز  14624  1393
نوميدى  2046  1393
ناسزاگويى  1948  1393
نیکی (برّ)  16498  1391