نادانی  647  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  2899  1393
نیکی (حسنه)  3128  1393
نگاهبانی  1864  1393
نیاز  2240  1393
نیکوکاری  1312  1393
نومیدی  1728  1393
نماز شب  2747  1393
نماز جماعت  2108  1393
نماز  11375  1393
نوميدى  1803  1393
ناسزاگويى  1724  1393
نیکی (برّ)  14574  1391