نادانی  871  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3123  1393
نیکی (حسنه)  3296  1393
نگاهبانی  2024  1393
نیاز  2432  1393
نیکوکاری  1426  1393
نومیدی  1891  1393
نماز شب  2924  1393
نماز جماعت  2490  1393
نماز  13707  1393
نوميدى  1950  1393
ناسزاگويى  1846  1393
نیکی (برّ)  16026  1391