نادانی  518  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  2804  1393
نیکی (حسنه)  3033  1393
نگاهبانی  1793  1393
نیاز  2122  1393
نیکوکاری  1265  1393
نومیدی  1646  1393
نماز شب  2649  1393
نماز جماعت  2011  1393
نماز  10217  1393
نوميدى  1721  1393
ناسزاگويى  1652  1393
نیکی (برّ)  13973  1391