نادانی  634  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  2890  1393
نیکی (حسنه)  3124  1393
نگاهبانی  1860  1393
نیاز  2230  1393
نیکوکاری  1310  1393
نومیدی  1725  1393
نماز شب  2736  1393
نماز جماعت  2100  1393
نماز  11304  1393
نوميدى  1796  1393
ناسزاگويى  1721  1393
نیکی (برّ)  14517  1391