نادانی  1244  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3361  1393
نیکی (حسنه)  3516  1393
نگاهبانی  2178  1393
نیاز  2670  1393
نیکوکاری  1538  1393
نومیدی  2060  1393
نماز شب  3132  1393
نماز جماعت  2708  1393
نماز  15149  1393
نوميدى  2102  1393
ناسزاگويى  2005  1393
نیکی (برّ)  16751  1391