نادانی  1373  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3473  1393
نیکی (حسنه)  3608  1393
نگاهبانی  2283  1393
نیاز  2801  1393
نیکوکاری  1604  1393
نومیدی  2172  1393
نماز شب  3256  1393
نماز جماعت  2850  1393
نماز  15791  1393
نوميدى  2189  1393
ناسزاگويى  2099  1393
نیکی (برّ)  17180  1391