نادانی  759  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3030  1393
نیکی (حسنه)  3230  1393
نگاهبانی  1953  1393
نیاز  2355  1393
نیکوکاری  1366  1393
نومیدی  1817  1393
نماز شب  2857  1393
نماز جماعت  2242  1393
نماز  12248  1393
نوميدى  1884  1393
ناسزاگويى  1788  1393
نیکی (برّ)  15287  1391