نادانی  1401  21 شهریور 1395
ناسزاگویی  3502  1393
نیکی (حسنه)  3637  1393
نگاهبانی  2316  1393
نیاز  2842  1393
نیکوکاری  1614  1393
نومیدی  2192  1393
نماز شب  3300  1393
نماز جماعت  2886  1393
نماز  16004  1393
نوميدى  2212  1393
ناسزاگويى  2134  1393
نیکی (برّ)  17426  1391