معامله خداوند با گنهكاران  231
معامله خداوند با گنهكاران

اى فرزند آدم، هنگامى كه ببينى پروردگارت پى در پى نعمتهايى را بر تو مىفرستد در حالى كه تو معصيت او را مىكنى بترس (كه مجازات سنگينى در انتظار توست

يك درس بزرگ اجتماعى  201
يك درس بزرگ اجتماعى

از لغزش مرد نيك و باشخصيت، چشمپوشى كنيد چرا كه هيچ يك از آنها لغزش نمىكند مگر اينكه دست خدا به دست اوست و او را بلند مىنمايد

قدرت مسلمانان و عدم تشبه به كفّار  198
قدرت مسلمانان و عدم تشبه به كفّار

موهاى سفيد را تغيير دهيد (رنگ كنيد) و خود را شبيه يهود نكنيد. امام عليه السلام فرمود: اين سخن را پيامبر صلى الله عليه و آله زمانى فرمود كه پيروان اسلام اندك بودند، امّا امروز كه اسلام گسترش يافته، و نظام اسلامى استوار شده، هر ...

جاذبه و دافعه  182
جاذبه و دافعه

كسى كه نزديكانش او را رها سازند، آنها كه دورند او را مىبرند

عفو هنگام قدرت  215
عفو هنگام قدرت

هنگامى كه بر دشمنت پيروز شدى عفو را شكرانه اين پيروزى قرار ده

چگونه با مردم زندگى كنيم؟  302
چگونه با مردم زندگى كنيم؟

با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه اگر مرديد براى شما اشك بريزند، و اگر زنده مانديد با اشتياق به سوى شما آيند

سه دستور اخلاقى (شجاعت، حياء و فرصت)  276
سه دستور اخلاقى (شجاعت، حياء و فرصت)

ترس با نااميدى و يأس مقرون است، و شرم و كمرويى با محروميت، و فرصتها مىگذرد همچون عبور ابرها، پس فرصتهاى نيك را غنيمت شماريد

چهار صفت ناپسند  209
چهار صفت ناپسند

بخل ننگ است، ترس نقصان است و فقر شخص زيرك را از بيان دليلش گنگ مىسازد، و شخصى كه فقير است در شهرش نيز غريب و بيگانه است

درس توحيد و خداشناسى  196
درس توحيد و خداشناسى

تعجّب كنيد از اين انسان كه با يك قطعه «پى» مىبيند، و با قطعه «گوشتى» سخن مىگويد، و با «استخوانى» مىشنود و از «شكافى» نَفس مىكشد. (يعنى اين كارهاى بزرگ و حياتى را با اين وسائل كوچك انجام مىدهد

سؤال كردن- از خود راضى بودن  197
سؤال كردن- از خود راضى بودن

پرسش كردن وسيله پوشاندن عيب هاست، و انسان از خودراضى، دشمنان او فراوانند

عامل تحقير، ذليل و توهين  169
عامل تحقير، ذليل و توهين

هر كس طمع در درون داشته باشد خود را حقير كرده، و كسى كه ناراحتىهايش را فاش كند به ذلت خويش راضى شده، و كسى كه زبانش را بر خود امير كند شخصيت خود را پايمال كرده است

فتنه  177
فتنه

هر شخص گرفتارى را نمىتوان سرزنش كرد (چه بسا بىتقصير باشد

عطا به اندازه كرامت  172
عطا به اندازه كرامت

كسى كه با دست كوتاه ببخشد با دست بلند به او بخشيده مىشود

دو برنامه در زندگى  226
دو برنامه در زندگى

خوشا به حال كسى كه همتش همه مصروف كارى باشد كه او را به كار آيد و تمام كوشش را براى چيزى قرار دهد كه او را (فرداى قيامت از آتش دوزخ) رهايى بخشد

صفحه از 16
تعداد موارد : 223