معامله خداوند با گنهكاران  434
معامله خداوند با گنهكاران

اى فرزند آدم، هنگامى كه ببينى پروردگارت پى در پى نعمتهايى را بر تو مىفرستد در حالى كه تو معصيت او را مىكنى بترس (كه مجازات سنگينى در انتظار توست

ضمير پنهان و آشكار و خودشناسى  745
ضمير پنهان و آشكار و خودشناسى

كسى چيزى را در دل پنهان نمىكند مگر اينكه در سخنانى كه از دهان او مىپرد و در چهره و قيافهاش آشكار مىگردد

زنده كردن و ميراندن دل  1479
زنده كردن و ميراندن دل

قلب را با موعظه و اندرز زنده كن و هواى نفست را با زهد و بىاعتنايى بميران، دل را با يقين نيرومند ساز، و با حكمت و دانش نورانى نما، و با ياد مرگ رام كن

محاسبه نفس  777
محاسبه نفس

نتيجه حسابرسى، اصلاح خويشتن است

خداوند ستّار العيوب است  1409
خداوند ستّار العيوب است

بترس، بترس (از خدا!) به خدا سوگند آن قدر پردهپوشى كرده كه گويى تو را بخشيده و آمرزيده است

چرخش بين مال و جان و دين  462
چرخش بين مال و جان و دين

هرگاه بلايى رخ داد مال را فداى جان كنيد، و چون ناگوارى رسيد جان را فداى دين كنيد، و بدانيد هلاك شده كسى است كه دينش از دست برود و غارت شده كسى است كه دينش را بردهاند

نيروى جسم انسان (روش درمان دردها)  441
نيروى جسم انسان (روش درمان دردها)

با بيماريت راه برو و با آن بساز مادامى كه با تو راه مىرود و سازگار است

زهد  593
زهد

برترين زهد، مخفى داشتن زهد است

مرگ  595
مرگ

هنگامى كه تو عقب مىروى و زندگى را پشت سر مىگذارى، مرگ به تو روى مىآورد، پس ديدار با مرگ چه زود خواهد بود

عاجزترين مردم  986
عاجزترين مردم

ناتوانترين مردم كسى است كه در دوستيابى ناتوان باشد، و از او ناتوانتر كسى است كه دوستان خود را از دست بدهد

صدقه و أجل  927
صدقه و أجل

صدقه و كمك به نيازمندان داروى مؤثرى است

نعمتهاى الهى  612
نعمتهاى الهى

هنگامى كه نشانه هاى نعمت پروردگار آشكار شد و مقدّماتش به شما رسيد، با ناسپاسى و كمى شكر دنباله آن را از خود دور نسازيد

شناخت حق  599
شناخت حق

حق را تنها گذاشتند و باطل را نيز يارى نكردند

تقوا (2)  389
تقوا (2)

عملى كه همراه با تقوا باشد كم نمى‏شود (هرچند به نظر ناچيز آيد)؛ چگونه كم خواهد بود عملى كه مقبول درگاه خداست؟

صفحه از 16
تعداد موارد : 223