ميلاد امام علی(ع)  304
ميلاد امام علی(ع)

امام على عليه السلام ، در روز جمعه ، سيزدهم ماه رجب ، سى سال پس از عام الفيل در درون كعبه ، ديده به جهان گشود.

نَسَب امام علی(ع)  1942
نَسَب امام علی(ع)

بررسی نسب امام علی(ع)

صفحه از 2
تعداد موارد : 10