جهاد الامام السجاد زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب(ع)  14
جهاد الامام السجاد زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب(ع)

پژوهشی است در باره نقش و فعالیت های سیاسی امام سجاد(ع) و دخالت و حضور وی در عرصه سیاست.

شبهه شناسی  14
شبهه شناسی

کتاب شبهه شناسی به منظور پاسخگویی به بخشی از رایج ترین شبهات در باب باورها و شعائر دینی نگاشته شده است.

دانشنامه امام حسین(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ  2595
دانشنامه امام حسین(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ

گزینش و عرضه متون، با توجّه به قواعد معمول در فقه الحدیث و نقد متون تاریخى صورت گرفته است و در مقام رد و اثبات سخنان و نظریات مورّخان، از تناظر و تعاضد مضمونى متن ...

حکمت نامه امام حسین(ع)  2061
حکمت نامه امام حسین(ع)

حکمت نامه امام حسین(ع) کوششى نو در جهت گردآورى سخنان حکیمانه این امام از منابع حدیثى شیعه و اهل سنّت، و ارائه آن با نظمى نوین و دسترسی آسان است.

آگاهی و مسئولیت  24
آگاهی و مسئولیت

نویسنده می کوشد تا بر پایه منابع اسلامی، احساس مسئولیتی را که امروزه بیش از هر زمان دیگر بدان نیازمندیم، در دلها زنده سازد.

جوان و گفتگوهاى آبی  32
جوان و گفتگوهاى آبی

پانزده مصاحبه ی سودمند برای جوانان

جوان و گفتگوهاى نارنجی  40
جوان و گفتگوهاى نارنجی

پانزده گفتگوی سودمند برای جوانان

تفسیر موضوعی روایی: چیستی، مبانی و روش  23
تفسیر موضوعی روایی: چیستی، مبانی و روش

ارائه فهم معصوم(ع) از آیات در موضوع مورد نظر

تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث  3264
تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث

این کتاب، در سه بخش اصلى سازمان یافته که عبارت اند از: تشکیل خانواده؛ عوامل تحکیم خانواده؛ آسیب هاى خانواده.

فرهنگ نامه مباهله (روشی در رویارویی با دگراندیشان)  1067
فرهنگ نامه مباهله (روشی در رویارویی با دگراندیشان)

ماجرای مباهله از زوایای گوناگون و با توجه به منابع معتبر، مورد بررسی قرار گرفته است.

جوان، هیجان و خویشتنداری  54
جوان، هیجان و خویشتنداری

شانزده مقاله در موضوع «عفاف» و مسائل پیرامون آن (از جمله: هیجان، خویشتندارى و پوشش)

جغرافیای ری  42
جغرافیای ری

این کتاب در راستای شناخت جغرافیا و جغرافیای تاریخی و تاریخ ری سامان یافته است.

حج و عمره در قرآن و حدیث  1955
حج و عمره در قرآن و حدیث

نویسنده مبانی حج ابراهیمی و محمّدی و جنبه های اجتماعی و فردیِ آن را از متن کتاب و سنّت استخراج و در معرض قرار داده است.

صفحه از 65
تعداد موارد : 899