واکاوی نص‌گرایی در اندیشه علامه محمد باقر مجلسی  93
واکاوی نص‌گرایی در اندیشه علامه محمد باقر مجلسی

از مسائل مهمی که در تاریخ تفکر اسلامی در باره دین‌شناسی مطرح بوده، این است که با چه روشی می‌توان صحت و سقم گزاره‌های دینی را ارزیابی کرد؟ اندیشوران مسلمان به این پرسش پاسخ‌های متعددی داده‌اند که بیشتر پاسخ‌ها ذیل دو عنوان کلی عقل‌گرایی و ...

ناسازگاری عدد و معدود در روایات با تأکید بر روایت مکارم اخلاق انبیا  64
ناسازگاری عدد و معدود در روایات با تأکید بر روایت مکارم اخلاق انبیا

صحت یک متن حدیثی، افزون بر روش‌های شناخته شده اعتبارسنجی سندی، به هماهنگی متن حدیث نیز وابسته است. یکی از مواردی که در برخی روایات مشاهده می‌شود، عدم تطابق عدد و معدود در متن حدیث است. احادیثی وجود دارد که پیشوایان دینی در آن با ...

واکاوی تأثیر باورهای کلامی بر فهم حدیث و آسیب‌های آن  71
واکاوی تأثیر باورهای کلامی بر فهم حدیث و آسیب‌های آن

در میان دانش‌های حدیثی، دانش «فقه الحدیث» از اهمیت بسزایی برخوردار است. عالمان و پژوهش‌گران عرصۀ دانش حدیث و اصول الفقه، فهم حدیث و متن را در گرو طی‌کردن دو مرحله می‌دانند: یکی معنای متن (مراد استعمالی) و دیگری فهم مقصود (مراد جدی). مرحلۀ اول ...

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌سنت  62
تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌سنت

اخذ روایت از راویان مذاهب مخالف، در هر یک از مذاهب اسلامی چارچوب‌های ویژه‌ای دارد. از دیرباز، عالمان هر مذهب، بر اساس اصول جرح و تعدیل و با در نظر گرفتن میزان تأثیر مذهب راوی در محتوای روایات او، قواعدی را برای گزارش و اخذ ...

تأملی در روایات نکوهش عبدالله بن عباس در برخی منابع متقدم شیعی  67
تأملی در روایات نکوهش عبدالله بن عباس در برخی منابع متقدم شیعی

ابن عباس از مشاهیر صحابه در تفسیر و روایت است که با القاب و عناوین برجسته‌ای از او یاد شده است. علی‌رغم نقل اخبار فراوان از او در منابع شیعی و همسویی بخشی از این روایات با عقاید شیعه، در برخی منابع متقدم امامیه روایات ...

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آلاثار و الاخبار»  49
نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آلاثار و الاخبار»

غلو، به عنوان جریان انحرافی در دین، باعث آسیب‌هایی از جمله دین‌گریزی شده است. آقای معروف حسنی در مقابل روایات غلوآمیز موضع گرفته و به بررسی این روایات پرداخته و با توجه به این که بسیاری از روایات را به دلیل غلوآمیز بودن، جعلی دانسته ...

نقد و ارزیابی گزارش ابن‌طاووس از پوشش حضرت زهرا(ع) بر پایۀ دعای «نور»  87
نقد و ارزیابی گزارش ابن‌طاووس از پوشش حضرت زهرا(ع) بر پایۀ دعای «نور»

حجاب و عفاف یکی از آموزه‌های ارزندۀ ادیان الهی است. افزون بر قرآن کریم، در سنّت رسول خدا و سیرۀ اهل بیت(ع) نیز به روشنی اهمّیت و نقش این ارزشِ دینی تبیین شده است. هر چند در باره نوع و میزان پوشش شرعیِ برآمده از ...

تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیس  56
تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیس

عنوان محمد بن قیس بر اساس داده های رجالی و فهرستی موجود، میان چند نفر مشترک است که در این میان، محمد بن قیس اسدی و محمد بن قیس بجلی اهمیت بیشتری دارند. تحلیل سندی این داده ها و مقایسه آن با برخی منابع رجالی ...

صفحه از 13
تعداد موارد : 103