بازدید : 32

عصمت پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله در امور دنيوی از ديدگاه فريقين

چکیده : موضوع عصمت از جمله مباحث کليدی در حوزه کلام اسلامی است كه ابعادی گسترده دارد. مسئله اصلی در اين نوشتار تأکيد بر عصمت پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله در امور دنيوی (غير از بيان و عمل به احکام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین فاریاب
پديدآورنده : جعفر انواری
بازدید : 27

واكاوی و نقد ادله عرفا درباره هدف آفرينش

چکیده : يکی از مباحث معرفتی دقيق در حوزه الهيات، هدف خداوند از خلقت جهان است متکلمان اسلامی، هدف خداوند از آفرينش عالم را رساندن جود به خلق می دانند. فلاسفه معتقدند از آنجا که خداوند واجد همه كمالات و علت ‌تامه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی افضلی
پديدآورنده : مرجان درستی مطلق
بازدید : 27

روش‌شناسی و بسترشناسی فكری نظريات متكلمان شيعی مكتب بغداد (قرن چهارم و پنجم) در مسئلۀ امامت

چکیده : روش‌شناسی و بسترشناسی يک نظريه، از مهم‌ترين مسائلی است که نقش مهمی در تحليل و شناخت چرايی صدور آن نظريه دارد. متکلمان شيعی مکتب بغداد در قرن چهارم و پنجم هجری، از بزرگ‌ترين متکلمان اماميه در طول تاريخ به‌شمار می ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین فاریاب
بازدید : 24

نظريۀ فطرت آيت‌الله شاه‌آبادی و كاركردهای كلامی ـ اخلاقی آن

چکیده : عارف کامل، حضرت علامه ميرزا محمد‌علی شاه‌آبادی که از نوادر دوران و نوابغ زمان است و حقيقتاً ايشان را بايد مفسر جدی فطرتِ قرآنی دانست، با نظريۀ فطرت خود، مبناي وثيقی در تبيين ارتباط ميان کتاب تکوين (انسان) و کتاب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد عابدی
پديدآورنده : مهدی دیناروند
بازدید : 17

عصمت عقل و خطای عقلا

چکیده : بی ترديد عقل حد مشخصي دارد و (مستقل از ديگر قوا) از درک پاره‌ای امور عاجز است؛ اما محدوده عقل تا کجاست و چه کسی می تواند حدود آن را مشخص کند؟ آيا عقل در قلمرو خود نيز خطا می ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد سعیدی
بازدید : 13

صدق الهی و مسئله خلف وعيد

چکیده : به دست دادن تصوير درست از صفات ذاتی و فعلی خداوند، و تلاش در جهت زدودن شبهات مرتبط با اوصاف الهی، نقشی برجسته در تعميق باور دينی و جلوگيری از انحرافات اعتقادی دارد. صفت صدق الهی هرچند از اوصاف مورد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الرحیم سلیمانی بهبهانی
بازدید : 14

معنای «نفی صفات» در آموزه های شيعی از ديدگاه سيد احمد كربلايی و سيد محمد حسين طباطبائی

چکیده : برخی احاديث در منظومه روايی شيعه، آموزۀ نفی صفات را به عنوان كمال توحيد و نظام توحيد معرفی كرده اند. تفاسير متعددی از اين روايات شده است؛ از جمله صدرالمتألهين و شارحان وی كوشيده اند اين روايات را بر نظريه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ساعتچی
پديدآورنده : محمد سعیدی مهر
بازدید : 22

كاركردهای عقل در انديشه كلامی شيخ حر عاملی

چکیده : شيخ حرعاملی به عنوان يکی از محدثان بنام نيمه دوم قرن يازدهم، در پس چهره حديثی خود متکلمی است که به روش های مختلفی به استنباط آموزه های اعتقادی و دفاع از آن در برابر مخالفان پرداخته است. وی در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد غفوری نژاد
پديدآورنده : ام البنین خالقیان
بازدید : 20

ادله اثبات نظريه تجسم اعمال و تبيين كاركردهای كلامی آن از ديدگاه علامه طباطبائی

چکیده : يکی از مباحث مهم مربوط به عالم پس از مرگ چگونگی دريافت جزای اعمال است. در آيات قرآن و روايات معصومان با تعابير مختلف و تصويرپردازی های متعددی به چگونگی جزای اعمال در عالم آخرت اشاره شده است. بسياری از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر کولیوند
پديدآورنده : نصرت نیل ساز
بازدید : 18

كاوشی در مفهوم تصوری «خدا» در منابع روايی

چکیده : موضوع اين نوشتار بررسی مهم‌ترين عناوين به‌کار رفته برای اشاره به خداوند در کلمات معصومان در منابع روايی است. اين عناوين اگر به‌مثابه مفاهيمی پايه کانون بررسی و تأمل قرار گيرند، ما را به تحصيل مفاهيم تصديقي ناب‌تری از احکام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رسول ایمانی
صفحه از 41
تعداد موارد : 404