شرح دعای 47 صحیفه سجادیه  3465
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه

دعای روز عرفه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (5)  3450
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (5)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (4)  3430
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (4)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (3)  3438
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (3)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (2)  3466
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (2)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه  3439
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (8)  3461
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (8)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (7)  2063
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (7)

دعای وداع ماه رمضان

صفحه از 37
تعداد موارد : 509