شرح دعای 47 صحیفه سجادیه  254
شرح دعای 47 صحیفه سجادیه

دعای روز عرفه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (5)  238
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (5)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (4)  222
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (4)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (3)  255
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (3)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (2)  265
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه (2)

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 46 صحیفه سجادیه  250
شرح دعای 46 صحیفه سجادیه

دعا بعد از نماز عید فطر و قربان و بعد از اتمام نماز جمعه

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (8)  281
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (8)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (7)  266
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (7)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (6)  274
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (6)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (5)  265
شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (5)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (4)  296
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (4)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (3)  12490
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (3)

دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (2)  12426
شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه (2)

دعای وداع ماه رمضان

صفحه از 36
تعداد موارد : 504