540- ترک احسان نابجا ‌ (۲)  42
540- ترک احسان نابجا ‌ (۲)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود که بر اساس آن، احسان کردن ...

539 - ترک احسان نابجا (1)  43
539 - ترک احسان نابجا (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌. یکی دیگر از فرازهای دعای نورانی مکارم الاخلاق عبارت است از ترک «افضال» به معنای احسان ...

538 - پرهیز از سرزنش و ملامت (۹)  34
538 - پرهیز از سرزنش و ملامت (۹)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. آخرین نکته در تبیین این فراز از دعای مکارم الاخلاق این است که آنچه انسان را به سرزنش دیگران ...

537 - پرهیز از سرزنش و ملامت (۸)  40
537 - پرهیز از سرزنش و ملامت (۸)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. سخن درباره روش برخورد با انسان‌های گنهکار بود. دو روش بیان شد: یکی مهربانی به استثنای مواردی که اجرای ...

536 - پرهیز از سرزنش و ملامت (7)  94
536 - پرهیز از سرزنش و ملامت (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. بحث در تبیین این فراز نورانی به روش برخورد با گنهکاران رسید. بدین منظور در سه جلسه قبل، خطبه ...

535 - پرهیز از سرزنش و ملامت (6)  93
535 - پرهیز از سرزنش و ملامت (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] در تبیین این فراز نورانی سخن به اینجا رسید که نه تنها سرزنش کردن شخصِ گنهکار، مذموم است؛ بلکه ...

534 - پرهیز از سرزنش و ملامت (5)  80
534 - پرهیز از سرزنش و ملامت (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. صحبت در تببین این فراز نورانی بود که در آن به این ویژگی از ویژگی‌های اهل تقوا و مردم ...

533 - پرهیز از سرزنش و ملامت (4)  114
533 - پرهیز از سرزنش و ملامت (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. در جلسات گذشته بیان شد که سرزنش کردن دیگران به خاطر لغزش‌ها و عیب‌های خَلقی یا خُلقی او گناهی ...

532 - پرهیز از سرزنش و ملامت (3)  104
532 - پرهیز از سرزنش و ملامت (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. در تبیین این فراز نورانی که در آن به یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و با تقوا اشاره ...

531 - پرهیز از سرزنش و ملامت (2)  111
531 - پرهیز از سرزنش و ملامت (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود. گفتیم «تعییر» یعنی سرزنش کردن و ملامت کردن دیگری ...

صفحه از 112
تعداد موارد : 1118