زكات

مشتمل بر : 1. زكات 2. پيوستگي زكات و نماز 3. حكمت زكات 4. نقش زكات در رشد داراييها 5. حفظ كردن داراييها با زكات 6. كسي كه زكات نمي‏دهد 7. كافر بودن كسي كه زكات ندهد 8. كيفر كسي كه زكات نپردازد 9. پرداخت زكات با رضايت خاطر 10. حق معلوم غير از زكات است 11. مستحقّان زكات 12. زكات ظاهري و باطني
 3270