جهاد اصغر

مشتمل بر : 1. جهاد 2. مجاهد 3. نخستين پيكارگر در راه خدا 4. كمك كردن به مجاهدان و نكوهش آزردن آنها 5. فرمان‏به جهادكردن ‏با دست و زبان ‏و دل 6. تشويق به جهاد 7. ارزش سلاح برداشتن در راه خدا 8. فرمان به جنگ با سران كفر 9. ترك كردن جهاد 10. شاخه‏هاى جهاد 11. مرزبانى 12. ارزش نگهباني 13. رفتن به بهشت با زنجير
 1621

مثل ها

مشتمل بر : 1. مَثَل مجاهد 2. مَثَل كسي كه مي‏جنگد و مزد مي‏گيرد
 2445