راه رفتن

مشتمل بر : 1. آداب راه رفتن 2. نهي از راه رفتن با ناز و تبختر
 5378