كهنسالي

مشتمل بر : 1. پيري و موي سپيد 2. نخستين كسي كه مويش سپيد شد 3. احترام نهادن به سالخوردگان
 3073

پيري

مشتمل بر : 1. پيرى و فرتوتى 2. آن‏چه در هنگام پيري ‏انسان جوان مي‏شود 3. آن‏چه موجب پيري و فرتوتى مي‏شود
 2561

جواني

مشتمل بر : 1. بهار زندگى 2. بهار سازندگى 3. تربيت نوجوانان 4. آموختن در جواني 5. جوان و ترك تحصيل علم 6. ارزش جوان عابد 7. ارزشي كسي كه جوانيش را در طاعت خدا گذراند 8. معناي فَتي
 3001