مسكن

مشتمل بر : 1. فراخىِ مسكن 2. پرهيز دادن از ساختن بيش از نياز 3. فروختن خانه 4. خودداري از اسكان مؤمن
 2784