پوشاك

مشتمل بر :1. پوشاك 2. ميانه‏روي در پوشاك 3. بهترين لباس هر زماني لباس مردم آن زمان است 4. جامه زينت وجامه عبادت 5. عمامه 6. لباسهاي ممنوعه
 3950