خوردن

مشتمل بر : ۱. كم خوري ۲. پرخوري ۳. به ‏اندازه ‏خوردن ‏و تأثير آن ‏در تندرستي ۴. زيان‏هاى پُرخورى ۵. سيري شكم پارسايي را تباه مي‏كند ۶. گرسنگي ۷. رهاورد گرسنگي ۸. اندازه خوردن ۹. از آداب سفره
 826

ظرف

مشتمل بر : 1. بهداشت ظروف، 2. ظروف طلا و نقره
 183