خوردن

مشتمل بر : 1. كم خوري 2. پرخوري 3. به ‏اندازه ‏خوردن ‏و تأثير آن ‏در تندرستي 4. زيان‏هاى پُرخورى 5. سيري شكم پارسايي را تباه مي‏كند 6. گرسنگي 7. رهاورد گرسنگي 8. اندازه خوردن 9. از آداب سفره
 2228

ظرف

مشتمل بر : 1. بهداشت ظروف 2. ظروف طلا و نقره
 1591