تفاوت «ثارالله» و «ابن‌ الله»

مفهوم تعبیر "ثاراللّه" در زیارات امام حسین(ع) چیست و چه تفاوتی با تعبیر "پسر خدا" برای حضرت عیسی(ع) دارد؟
 1559

«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1441

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 611

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 897

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 602

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 659

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 467

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 666

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 552

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 709
صفحه از 19
تعداد موارد : 184