تفاوت «ثارالله» و «ابن‌ الله»

مفهوم تعبیر "ثاراللّه" در زیارات امام حسین(ع) چیست و چه تفاوتی با تعبیر "پسر خدا" برای حضرت عیسی(ع) دارد؟
 1403

«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1305

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 520

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 738

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 515

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 560

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 407

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 550

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 500

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 580
صفحه از 19
تعداد موارد : 184