«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1070

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 426

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 610

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 392

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 450

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 328

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 459

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 429

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 434

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 326
صفحه از 19
تعداد موارد : 184