تفاوت «ثارالله» و «ابن‌ الله»

مفهوم تعبیر "ثاراللّه" در زیارات امام حسین(ع) چیست و چه تفاوتی با تعبیر "پسر خدا" برای حضرت عیسی(ع) دارد؟
 1665

«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1564

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 672

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 1035

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 670

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 773

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 536

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 822

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 617

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 796
صفحه از 19
تعداد موارد : 184