تفاوت «ثارالله» و «ابن‌ الله»

مفهوم تعبیر "ثاراللّه" در زیارات امام حسین(ع) چیست و چه تفاوتی با تعبیر "پسر خدا" برای حضرت عیسی(ع) دارد؟
 2158

«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 2087

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 925

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 1939

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1033

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1346

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 822

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1687

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 895

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 1544

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 1032

صفت ودود خداوند

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.
 2418

مبين و مبيِّن

صفات مبين و مبيِّن را توضیح دهید.
 664

واسع و موسع صفات خداوند

صفات واسع و موسع خداوند را توضیح دهید.
 1679
صفحه از 14
تعداد موارد : 184