تفاوت «ثارالله» و «ابن‌ الله»

مفهوم تعبیر "ثاراللّه" در زیارات امام حسین(ع) چیست و چه تفاوتی با تعبیر "پسر خدا" برای حضرت عیسی(ع) دارد؟
 2193

«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 2118

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 941

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 2024

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1054

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1386

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 838

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1726

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 912

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 1585

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 1060

صفت ودود خداوند

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.
 2521

مبين و مبيِّن

صفات مبين و مبيِّن را توضیح دهید.
 700

واسع و موسع صفات خداوند

صفات واسع و موسع خداوند را توضیح دهید.
 1742
صفحه از 14
تعداد موارد : 184