تفاوت «ثارالله» و «ابن‌ الله»

مفهوم تعبیر "ثاراللّه" در زیارات امام حسین(ع) چیست و چه تفاوتی با تعبیر "پسر خدا" برای حضرت عیسی(ع) دارد؟
 2519

«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 2480

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 1095

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 2708

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1286

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1697

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1013

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 2178

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 1104

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 2120

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 1340

صفت ودود خداوند

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.
 3187

مبين و مبيِّن

صفات مبين و مبيِّن را توضیح دهید.
 1004

واسع و موسع صفات خداوند

صفات واسع و موسع خداوند را توضیح دهید.
 2379
صفحه از 14
تعداد موارد : 184