نذر به زنا

آیاحدیثی با مضمون ذیل ازمعصوم صادرشده است؟ زنی خدمت رسول خدا(ص) می رسد و می گوید: نذرکرده ام اگر حاجتم برآورده شود زنا کنم. پیامبر فرمود: لازم نیست زنا کنی. کافی است پاشنه ی پای خود را بیرون بگذاری که حکم زنا دارد.
 3127