مهم ترين وظايف مبلّغ  91
مهم ترين وظايف مبلّغ

وظيفه مبلّغ، رساندن همه پيام هاى اعتقادى ، اخلاقى و عملى پيامبران خدا به مردم و آشنا كردن آنان با تمام برنامه هايى است كه آفريدگار انسان ، براى تكامل مادّى و معنوى او ارائه كرده است.

سخنى درباره عوامل موفّقيت مبلّغ  90
سخنى درباره عوامل موفّقيت مبلّغ

موفّقيت يا شكست مبلّغان و برنامه سازان تبليغاتى در رسيدن به اهداف خود، به پنج عامل بازمى گردد : 1) انگيزه مبلّغ ، 2) محتواى تبليغ ، 3) ويژگى هاى مبلّغ ، 4) ابزارهاى تبليغ ، 5) شيوه تبليغ . ...

مخاطب شناسى در تبليغ  88
مخاطب شناسى در تبليغ

مبلّغ اگر مخاطب خود را نشناسد و از استعدادها و نيازهاى تبليغى وى آگاهى نداشته باشد ، بى ترديد ، در رسيدن به اهداف تبليغى خود، ناكام خواهد ماند .

نقش زمان و مكان در تبليغ  102
نقش زمان و مكان در تبليغ

زمان شناسى و مكان شناسى، مانند مخاطب شناسى، از اركان علمى تبليغ محسوب مى شود . اين بدان معناست كه بدون شناخت زمان و مكان ، مبلّغ نمى تواند برنامه ريزى صحيح و پاسخگويى مناسب به نيازهاى تبليغى داشته باشد.

مهم ترين رسالت مبلّغ  1564
مهم ترين رسالت مبلّغ

مبلّغ ، بايد نقطه اى را هدف گيرى كند كه بيشترين آثار و بركات را براى سازندگى انسان و نزديك كردن او به كمال مطلق داشته باشد و آن نقطه ، محبّت به خداست

بحثى درباره مُزد تبليغ  3270
بحثى درباره مُزد تبليغ

در مورد مزد تبليغ ، چند پرسش قابل طرح است: 1. حكمتِ آن همه تأكيد انبياى الهى، مبنى بر نخواستن مزد براى تبليغ رسالت چيست؟ و آيا با عنايت به سيره پيامبران الهى ، مبلّغان كه وارثان آنها هستند ـ ، مى توانند در مقابل ...

تفاوت موعظه و خطابه  3164
تفاوت موعظه و خطابه

خطابه ، صناعت است و جنبه فنى و هنرى دارد و به علاوه ، هدف خطابه ، تحريك احساسات و عواطف است ، به نحوى از انحا ؛ اما موعظه ، صرفا به منظور تسكين شهوات و هواهاى نفسانى است و بيشتر جنبه منع و ...

تبلیغ  3470
تبلیغ

واژه «تبليغ» ، از ريشه «بلوغ» و «بَلاغ» به معناى رساندن كاملِ پيام ، خبر ، انديشه و سخن به ديگرى است و «مبلّغ» ،كسى است كه با همه توان ، تلاش مى كند تا موادّ تبليغى همراه خود را به مقصد نهايى ...