نام هاى منجى موعود در اديان  2885
نام هاى منجى موعود در اديان

بررسی موعود در ادیان دیگر

گناه حضرت داوود(ع)  988
گناه حضرت داوود(ع)

توضیحی در مورد بخشوده شدن گناه داوود در بیان امیرالمؤمنین(ع)