حدیث پژوهی شماره15  112
حدیث پژوهی شماره15

دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، سال هشتم، بهار و تابستان ۱۳۹۵

جایگاه احادیث در اندیشه‌های تفسیری امام خمینی ره  563
جایگاه احادیث در اندیشه‌های تفسیری امام خمینی ره

اگرچه امام خمینی‡ کتاب مستقلی در تفسیر قرآن و علوم قرآنی تألیف نکرده بود، آثار ایشان سرشار از مباحث عمیق قرآنی و تفسیری است؛ البته او برخی سوره‌های مهم قرآن کریم همچون فاتحه، اخلاص و قدر را به‌طور مستقل در آثار مکتوب دوران جوانی و ...

روش ابن بابويه صدوق در کمال الدين و تمام النعمه  1004
روش ابن بابويه صدوق در کمال الدين و تمام النعمه

صدوق از محدثان و عالمان برجسته شيعه و دارای آثار فراوانی در زمينه دانش های مختلف دينی است. در اين ميان، کتاب کمال الدين و تمام النعمه از جايگاه ويژه ای برخوردار است، زيرا در اين کتاب که از ديدگاه مکتب تشيع در موضوع غيبت ...

شيخ صدوق و قاعدۀ رخصت؛ مفهوم، کارکرد، اعتبار  935
شيخ صدوق و قاعدۀ رخصت؛ مفهوم، کارکرد، اعتبار

شيخ صدوق در کتاب من لايحضره الفقيه، مجموعه احاديثی را نقل کرده که مفاد مشترک آن ها جواز و اباحۀ عمل است. وی با پذيرش اين گروه از احاديث، بنياد قاعده ای را بنا نهاده و براساس آن، فتوا نام دارد، يکی از روش هايی ...

واکاوی و بازپژوهی نقادانۀ روایات جعلی مِطلاقیت امام حسن  394
واکاوی و بازپژوهی نقادانۀ روایات جعلی مِطلاقیت امام حسن

جَعْل حدیث یکی از آسیب‌های است که جامعۀ اسلامی از دوران پیامبر2 بدان دچار شد و ازجمله اهداف آن، ترور شخصیت پیشوایان دینی و سیاسی بوده است. امام حسنR از کسانی است که تیر مسموم جعل حدیث، سیرۀ انسان‌ساز و الگوآفرین ایشان را وارونه جلوه ...

اعتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت  397
اعتبارسنجی صدوری و بررسی فقه الحدیثی حدیث لعن امت

احادیث لعن امت از روایات باب أشراط الساعه است که در آن‌ها، لعن شدن نسل‌های اولیۀ امت اسلامی توسط نسل‌های بعدی، از اسباب گرفتاری مسلمانان به بلاهای آخرالزمان معرفی شده است. روایات یادشده غالباً توسط شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل شده است که شیوخ ...

بررسی تحليلی حديث «سلمان منّا اهل ‌البيت»  1670
بررسی تحليلی حديث «سلمان منّا اهل ‌البيت»

پرسش کليدی اين پژوهش، امکان درآمدن حقيقی مؤمنان به جرگه اهل‌بيت است. اين پژوهش، بررسی دلالتی و سندی حديث «سلمان منّا اهل‌البيت» را در پرتو دانش حديث شيعه، رهيافتی مناسب به ‌سوی پاسخ علمی به اين پرسش می‌داند و نشان می‌دهد تعبير «سلمان منّا اهل‌البيت» ...

بررسی حديث اصلاح‌طلبی امام حسين(ع)  1709
بررسی حديث اصلاح‌طلبی امام حسين(ع)

در اين نوشتار حديث معروف منسوب به امام حسين(ع) «إنّما خَرجت لِطلب الاصلاح...» از اين جهت بررسی شده که آيا متن آن حاکی از قصد امام حسين(ع) برای اصلاح در دين است يا اصلاح در امت؟ نگارنده به اين نتيجه رسيده که اين حديث نه ...

صفحه از 13
تعداد موارد : 100