بازدید : 2530

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 1069

نویسنده :

 پديدآورنده : علی صدرایی خویی
بازدید : 2434

منابع حدیثی امام خمینی (ره) در نقل احادیث تفسیری

چکیده : بر اساس دیدگاه امام خمینی رَحمَه اللهُ صحت و علوّ مضامین، محکِ درستی یا نادرستی احادیث تفسیری شمرده میشود ،نه صحت سند یا ذکر آن در منابع حدیثی معتبر. بر این اساس امام خمینی رَحمَه اللهُ در نقل روایات تفسیری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا کوهی
بازدید : 2114

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس محمودی