تحلیل ادبی – تاریخی و شرح بر القصیدة الغرّاء فی ایمان ابی‌طالب شیخ البطحاء اثر احمد خیری پاشا حنفی مصری  844
تحلیل ادبی – تاریخی و شرح بر القصیدة الغرّاء فی ایمان ابی‌طالب شیخ البطحاء اثر احمد خیری پاشا حنفی مصری

این مقاله در تحلیل و شرح قصیده‌ای 74 بیتی از احمد خیری حنفی (1324-1387 ق.) است به نام "القصیدة الغرّاء فی ایمان ابی‌طالب شیخ البطحاء" که در بارة فضائل و مقامات حضرت ابوطالب و اثبات ...

نظرخواهی درباره حضرت ابوطالب علیه السلام  785
نظرخواهی درباره حضرت ابوطالب علیه السلام

این گفتار که در پاسخ به پرسش‌های مرتبط با حضرت ابوطالب علیه السلام تدوین شده، به دو مبحث می‌پردازد: یکی آیات و روایاتی که مقامات و فضائل حضرت ابوطالب را نشان می‌دهد. ضمن این مبحث، ...

معلوم زدایی از علم باری تعالی  1470
معلوم زدایی از علم باری تعالی

نگارنده در این مقاله که در نقد مقالة "علم بلا معلوم در احادیث امام رضا(ع)" نوشته محمد بیابانی اسکویی نگاشته، در مورد آن مقاله، حدود صد سؤال در قالب 22 عنوان کلی مطرح می‌کند. نگارنده ...

شيخ جعفر نقدی و کتاب «مواهب الواهب فی فضائل أبی­ طالب(ع)»  996
شيخ جعفر نقدی و کتاب «مواهب الواهب فی فضائل أبی­ طالب(ع)»

شیخ جعفر نقدی، محقق، و فقیه شیعی عراقی (1303-1370ق) آثار مکتوب بسیاری دارد. یکی از آن همه، کتاب «مواهب الواهب فی فضائل أبی‌طالب علیه السلام» است که به تاریخ زندگانی، فضائل، شخصیت و پاسخ شبهات ...

چهار رساله دربارة حضرت ابوطالب و قصیدة لامیه  1282
چهار رساله دربارة حضرت ابوطالب و قصیدة لامیه

این گفتار، شامل دو ترجمة منظوم فارسی از قصیدة لامیة حضرت ابوطالب است که غلامرضا دبیران (1296-1365 شمسی) سروده است. در مقدمة این دو قصیده یادداشت‌هایی از سید علی بهبهانی و محمود شهابی دربارة مقامات ...

آخرین وصی حضرت ابراهیم علیه السلام  1161
آخرین وصی حضرت ابراهیم علیه السلام

نگارنده در چند موضوع سخن می‌گوید: جایگاه درخشندة حضرت ابوطالب در تاریخ اسلام، که وصیّ پیامبران بود، و خبرهای غیبی او. آنگاه کلمات خدای تعالی و پیامبر خدا و امیر المؤمنین در مورد ابوطالب را ...