رجب ماه کر!

چرا در حدیث به ماه رجب ماه کر گفته شده؟
 2146