زيارت امام حسين(ع) در عرفه

آیا زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه فضیلت دارد؟
 1926

ایام تشریق

روزهای تشریق در ایام حج چه روزهایی است و چرا «تشریق» نامیده شده؟
 4522