صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 388

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 540

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 331

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 393

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 284

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 400

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 385

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 388

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 286

صفت ودود خداوند

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.
 410
صفحه از 10
تعداد موارد : 94