صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 405

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 573

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 364

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 417

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 308

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 430

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 408

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 409

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 306

صفت ودود خداوند

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.
 478
صفحه از 10
تعداد موارد : 94