صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 339

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 481

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 267

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 326

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 230

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 334

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 323

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 321

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 217

صفت ودود خداوند

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.
 327
صفحه از 10
تعداد موارد : 94