«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1708

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 748

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 1191

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 786

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 898

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 635

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 949

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 712

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 947

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 736
صفحه از 10
تعداد موارد : 94