«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1309

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 522

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 742

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 517

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 563

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 411

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 554

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 501

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 582

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 410
صفحه از 10
تعداد موارد : 94