«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1178

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 457

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 650

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 433

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 494

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 361

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 493

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 455

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 492

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 354
صفحه از 10
تعداد موارد : 94