«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1407

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 592

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 858

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 585

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 633

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 452

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 641

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 541

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 670

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 513
صفحه از 10
تعداد موارد : 94