صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 304

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 438

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 223

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 276

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 205

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 276

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 273

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 188

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 196

صفت ودود خداوند

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.
 243
صفحه از 10
تعداد موارد : 94