«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1446

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 613

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 905

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 603

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 663

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 470

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 667

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 553

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 715

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 547
صفحه از 10
تعداد موارد : 94