«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1080

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 428

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 613

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 395

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 453

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 331

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 461

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 432

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 437

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 329
صفحه از 10
تعداد موارد : 94