«رمضان» نام خدا؟

آيا «رمضان» نام خداست؟
 1562

صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 670

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 1032

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 668

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 772

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 533

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 818

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 614

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 795

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 635
صفحه از 10
تعداد موارد : 94