صفت مُخْزى خداوند

صفت مُخْزى خداوند را توضیح دهید.
 364

صفت مُدبّر

صفت مُدبّر خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 510

کریم و اکرم

کریم و اکرم ـ به عنوان صفات الهی ـ در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 296

کافی صفت خداوند

کافی ـ به عنوانی یکی از صفات خداوند ـ از نظر لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 362

کبیر و متکبر

صفات کبیر و متکبر خداوند، در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 261

صفت کاشف خداوند

صفت کاشف خداوند در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 363

وکیل

صفت وکیل خداوند را با توجه به لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.
 360

وهاب

صفت وهاب خداوند را توضیح دهید.
 356

ولی صفت خداوند

ولی را به عنوان یکی از صفات خداوند توضیح دهید.
 258

صفت ودود خداوند

صفت ودود خداوند را توضیح دهید.
 359
صفحه از 10
تعداد موارد : 94