نگاهی نو به فضیلت های اخلاقی در کتاب کافی  1195
نگاهی نو به فضیلت های اخلاقی در کتاب کافی

«فضیلتهای اخلاقی» از اصطلاحات ریشه دار در فلسفۀ یونان و به معنای کمالاتی وجودی است که درجۀ انسانیت آدمی را تعیین و مبنایی برای ارزشگذاری رفتارهای او ایجاد میکند. در این پژوهش تلاش شده است، فضیلت ...

جوامع روایی فریقین و گزارۀ نقصان عقل زن  586
جوامع روایی فریقین و گزارۀ نقصان عقل زن

کاستی خرد زنان، گمانهای است که از دیرباز در متون اسلامی و دیدگاههای عالمان اسلامی رایج بوده و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی خاصی را در ارزشگذاری شخصیت زن در جهان اسلام به دنبال داشته است. ریشۀ این ...

قوم جای گزین، در روایات تفسیری  574
قوم جای گزین، در روایات تفسیری

خداوند در آیۀ 54 سورة »مائده«، مؤمنان را تهدید فرموده که در صورت ارتداد و بازگشت از دین، قوم دیگری را با شش ویژگیِ برجسته، جایگزین آنان خواهد کرد. در اینکه «قوم جایگزین» چه کسانی ...

سبک زندگی معنوی و اجتماعی در سیرۀ رضوی(ع)  557
سبک زندگی معنوی و اجتماعی در سیرۀ رضوی(ع)

از نگاه شیعه، گفتار، رفتار و تقریر پیامبر و ائمه(ع) حجت و برهان شرعی است؛ از این رو، سبک زندگیِ این بزرگواران برای شیعیان صبغۀ الهی دارد. شناخت سبک زندگی پیشوایان دین، نیازمند مطالعۀ دقیق ...

بررسي تحليلی اعتبار و جايگاه كتاب «طب النبی(ص)»  788
بررسي تحليلی اعتبار و جايگاه كتاب «طب النبی(ص)»

منابع حديثيِ شيعه و اهل سنت دربردارندۀ روايات فراواني دربارۀ آداب خوردن، آشاميدن، خواص خوراكيها و راه درمان بسياري از بيماري هاست؛ به گونه اي كه برخي از بزرگان به تأليف كتابهايي در اين باره پرداختند. با ...

درنگی در حدیث: «علماء امّتی افضل من أنبیاء بنی اسرائیل»  1079
درنگی در حدیث: «علماء امّتی افضل من أنبیاء بنی اسرائیل»

روایت: «علماء امّتی افضل من انبیاء بنیاسرائیل» بسیار مشهور است، اما دربارۀ سند و متن این روایت شبهاتی وجود دارد. روایت مزبور در منابع حدیثیِ کهن به چشم نمی خورد، و به انضمام برخی قرائن، اطمینان به ...