بررسی مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در آیه ی تطهیر  981
بررسی مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در آیه ی تطهیر

یۀ 33 سورۀ «احزاب»، از ارادۀ خداوند دربارۀ پاکیِ اهلبیت از هر گونه پلیدی سخن گفته است. تفاوت ضمیرهای قسمتی از آیه با آیات قبل و بعد، موجب اختلاف دیدگاه ها در تعیین مصداق اهل ...

واکاوی فتوایی منسوب به شیخ مفید  690
واکاوی فتوایی منسوب به شیخ مفید

در دوره های اخير، فتوايی به شيخ مفيد نسبت داده شده و مشهور گشته است. اين فتوا در غالب داستان بوده و در پی آن است تا ارتباطی را بين امام عصر و شيخ مفيد ...

خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهن  708
خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهن

هدف از این پژوهش، اثبات پایبندی رجالیان متقدم شیعه، به فرمایشات معصومان در »چگونگی توصیف راویاان« اسا. باه نرار میرسد که شیوه توثیق و تضعیف رجالیان متقدم، ریشه در چارچوبی دارد که معصومان به عنوان شرایط ...

بخاری و ابوحنیفه، دو جریان متقابل  777
بخاری و ابوحنیفه، دو جریان متقابل

پس از رحلتِ پيامبر اکرم ، در جانشينيِ سياسي و مرجعيت علمي و دينيِ آن حضرت ، بین مسلمانان اختلاف افتاد. عده اي فقط اهل بيتِ پيامبر را مرجع سياسي، علمي و دينيِ خود دانستند ...

اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا علیها السلام  721
اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا علیها السلام

آفرینش انسانِ نخستین و بحثهای مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی مطرح شده و روایات اسلامی نیز بدان پرداخته اند، اما متأسفانه آمیختگیِ این متون با اسرائیلیات سبب شده است ...

پی آمدهای حکم وصیت از منظر قرآن و روایات  1379
پی آمدهای حکم وصیت از منظر قرآن و روایات

وصیت، وظیفه ای است که به موجبِ شرع برای فرد مسلمان مقرر شده و دارای پیآمدهای اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی است. برقراری عدالت، حمایت از نیازمندان، پیشگیری از بروز اختلاف، وفای به عهد، استحکام پیوندهای ...

تأثیر شیطان بر انسان در تطبیق گزاره های صحیفه ی سجادیه با قرآن  654
تأثیر شیطان بر انسان در تطبیق گزاره های صحیفه ی سجادیه با قرآن

قرآن با بیان ابعاد گوناگون فعالیت های شیطان، به معرفی او می پردازد. صحیفۀ سجادیه نیز همگام با قرآن، مفاهیم ارزشمندی را در موضوع شیطان شناسی مطرح کرده و دعای هفدهم، به شناخت شیطان اختصاص دارد. پژوهش ...

مقایسه و تحلیل مواجهه ی رسول اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) با منافقان  917
مقایسه و تحلیل مواجهه ی رسول اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) با منافقان

جریان نفاق، از آغاز ظهور اسلام تا کنون، همواره گریبان گیر جامعۀ اسلامی بوده و محنتهای فراوانی به دنبال داشته است. در این میان، رسول اکرم و امیرمؤمنان که در دو دورۀ متفاوت، رسالت ادارۀ جامعۀ ...