بازدید : 2977

بررسی مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در آیه ی تطهیر

چکیده : یۀ 33 سورۀ «احزاب»، از ارادۀ خداوند دربارۀ پاکیِ اهلبیت از هر گونه پلیدی سخن گفته است. تفاوت ضمیرهای قسمتی از آیه با آیات قبل و بعد، موجب اختلاف دیدگاه ها در تعیین مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا عطایی
بازدید : 2490

واکاوی فتوایی منسوب به شیخ مفید

چکیده : در دوره های اخير، فتوايی به شيخ مفيد نسبت داده شده و مشهور گشته است. اين فتوا در غالب داستان بوده و در پی آن است تا ارتباطی را بين امام عصر و شيخ مفيد ثابت کند. تاريخِ نگارش کهن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمیان
بازدید : 2456

خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهن

چکیده : هدف از این پژوهش، اثبات پایبندی رجالیان متقدم شیعه، به فرمایشات معصومان در »چگونگی توصیف راویاان« اسا. باه نرار میرسد که شیوه توثیق و تضعیف رجالیان متقدم، ریشه در چارچوبی دارد که معصومان به عنوان شرایط ا گااه شارال مزم و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی غلامعلی
بازدید : 2982

بخاری و ابوحنیفه، دو جریان متقابل

چکیده : پس از رحلتِ پيامبر اکرم ، در جانشينيِ سياسي و مرجعيت علمي و دينيِ آن حضرت ، بین مسلمانان اختلاف افتاد. عده اي فقط اهل بيتِ پيامبر را مرجع سياسي، علمي و دينيِ خود دانستند و به شیعه علی علیه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود احمدی میانجی
بازدید : 2802

اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسلامی آفرینش حوا علیها السلام

چکیده : آفرینش انسانِ نخستین و بحثهای مربوط به آن، از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی مطرح شده و روایات اسلامی نیز بدان پرداخته اند، اما متأسفانه آمیختگیِ این متون با اسرائیلیات سبب شده است تا اصل ماجرا در البهالی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : زینب مجلسی راد
بازدید : 2828

پی آمدهای حکم وصیت از منظر قرآن و روایات

چکیده : وصیت، وظیفه ای است که به موجبِ شرع برای فرد مسلمان مقرر شده و دارای پیآمدهای اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی است. برقراری عدالت، حمایت از نیازمندان، پیشگیری از بروز اختلاف، وفای به عهد، استحکام پیوندهای خانوادگی، جبران کوتاهیها در طول ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رسول موسوی جروکانی
پديدآورنده : محمد روانفر
بازدید : 2907

تأثیر شیطان بر انسان در تطبیق گزاره های صحیفه ی سجادیه با قرآن

چکیده : قرآن با بیان ابعاد گوناگون فعالیت های شیطان، به معرفی او می پردازد. صحیفۀ سجادیه نیز همگام با قرآن، مفاهیم ارزشمندی را در موضوع شیطان شناسی مطرح کرده و دعای هفدهم، به شناخت شیطان اختصاص دارد. پژوهش حاضر، به بررسی سخنان امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی انجم شعاع
بازدید : 2438

مقایسه و تحلیل مواجهه ی رسول اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) با منافقان

چکیده : جریان نفاق، از آغاز ظهور اسلام تا کنون، همواره گریبان گیر جامعۀ اسلامی بوده و محنتهای فراوانی به دنبال داشته است. در این میان، رسول اکرم و امیرمؤمنان که در دو دورۀ متفاوت، رسالت ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر عهده داشتند، با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی گلستانی
پديدآورنده : امیر بنی عصار