گزارشی از پایان‌نامه «حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان»  701

گزارشی از پایان‌نامه «حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان»

پایان نامه حدیث شیعه در گستره حکومت مشعشعیان به فعالیت های حدیثی مرتبط با حکومت آل مشعشع (548-1111) و رویکرد و تعامل حاکمان این دولت با عالمان منطقه و روش حدیث پژوهی محدثان این منطقه پرداخته است. بررسی این موضوع، با هدف تدوین الگوی حدیث ...

بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده  396

بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده

قَتادة بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری، از مفسران عامه و از تابعین است که در کتب اهل سنت، آرای تفسیری بسیاری از او نقل شده است. مفسران شیعی هم در مواردی به اقوال او پرداخته اند. با عنایت به توجهه فریقین به اقوال قتاده در تفسیر، ...

مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت  354

مبانی فلسفی، عرفانی و روایی تعلیم و تربیت

باتوجه به اهمیت تعلیم وتربیت و نقش سازنده آن در جنبه های مختلف زندگی و تأثیرش در شکوفایی استعدادهای نسل جوان و بروز تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و صننعتی بنر اثر آن، توجه و پرداختن به تربیت، امری ضروری و لازم به شمار می رود. ...

مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه  325

مفهوم‌شناسی «إشعار قلب» بر پایه ادبیات عرب و شروح نهج البلاغه

کلام خدا و معصومین دارای پیوستگی و دقت نظرِ قابل دریافت استت ‌ عدم فهم صحیح مراد معصوم باعث کج فهمی و انحرافات اخلاقی، عقیده ای و می شود، البته ائمه بر تفکر‌ و دقت نسبت به کلامشان تأکید داشته اند؛ و چون ترجمه به ...

بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»  255

بررسی توصیفی _ انتقادی از کتاب «استدلال الشیعة بالسّنّة النبویّة»

تاریخ، همواره شاهد گفت وگوی علمی پیروان اهل بیت با پیروان خلفا بوده است. مباحثات مکتوب و شفاهی، دوطرف را با دیدگاه های یکدیگر آشنا کرده و به مخاطبان، امکان داوری می دهید. کتاب استدلال الشیعة بالسنة النبویة در زمره مکتوباتی است که برداشت یک ...

تاریخ سیاسی و تأثیر آن بر تاریخ حدیث  342

تاریخ سیاسی و تأثیر آن بر تاریخ حدیث

این نوشتار، با نگاه اجمالی به تاریخ حدیث شیعه، تأثیر مستقیم سیاست در اوج و فرود حدیث را بررسی میکند. تاریخ علوم اسلامی و به ویژه تاریخ حدیث، تابع تاریخ سیاسی اسلام است. با نگاهی گذرا به تاریخ عصر حضور و عصر غیبت معصوم، این ...

صفحه از 4
تعداد موارد : 22