مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 918

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 1377

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 2212

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 1968

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 771

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 759

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 636

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 964

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 1254

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 958
صفحه از 2
تعداد موارد : 11