مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 652

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 738

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 1073

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 944

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 450

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 539

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 422

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 625

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 696

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 415
صفحه از 2
تعداد موارد : 11