مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 703

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 844

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 1220

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 1117

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 503

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 586

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 467

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 698

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 787

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 506
صفحه از 2
تعداد موارد : 11