مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 500

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 524

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 619

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 514

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 301

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 347

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 259

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 394

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 428

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 207
صفحه از 2
تعداد موارد : 11