مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 603

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 655

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 919

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 760

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 399

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 500

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 371

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 564

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 609

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 311
صفحه از 2
تعداد موارد : 11