مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 578

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 614

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 860

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 701

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 371

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 477

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 338

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 531

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 557

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 255
صفحه از 2
تعداد موارد : 11