مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 798

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 1086

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 1773

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 1491

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 624

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 652

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 537

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 802

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 980

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 693
صفحه از 2
تعداد موارد : 11