مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 625

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 695

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 990

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 820

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 427

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 521

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 399

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 595

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 649

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 346
صفحه از 2
تعداد موارد : 11