مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 849

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 1215

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 1964

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 1763

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 685

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 700

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 576

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 873

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 1105

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 795
صفحه از 2
تعداد موارد : 11