مُسَبِّحات قرآن

کدام سوره ها از «مُسَبِّحات قرآن» هستند؟
 737

طَواسین

کدام سوره های قرآن، «طَواسین» نامیده می شوند؟
 898

میوه قرآن و گل های خوش بوی قرآن

کدام سوره ها، «میوه قرآن» و «گل های خوش بوی قرآن» هستند؟
 1467

زهروان

کدام سوره ها، «زَهرَوان» نامیده شده اند؟
 1218

عزائم قرآن

عزائم قرآن، کدام سوره ها هستند و چه ویژگی ای دارند؟
 542

قلب و گل سرسبد قرآن

قلب و گل سرسبد قرآن، کدام سوره است؟
 602

قلّه قرآن

قلّه قرآن، کدام سوره است؟
 491

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)

اُمُّ القرآن (اساس قرآن)، کدام سوره است؟
 723

کرائم القرآن

کرائم القرآن، چه آیاتی هستند؟
 835

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل

سوره های طِوال، مِئون، مَثانی و مُفصّل، کدام سوره های قرآن هستند؟
 559
صفحه از 2
تعداد موارد : 11