بازدید : 2256

شرح دو جمله از دعای کمیل

چکیده : این رساله در شرح دو جمله از دعای کمیل است که در نگاه سطحی، توهّم جبر در افعال انسان را پدید می‌آورد. نگارنده، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، با تأکید بر تواتر عقلی و نقلی نفی جبر، و به کمک ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید ابوالقاسم کاشانی
بازدید : 931

تاريخچه بحث عدل

چکیده : نگارنده پس از اشاره مختصر به تاریخ مباحث عدل الهی در اندیشة دانشمندان مسلمان، به معنای عدل از نظر اهل لغت، متکلمان و فیلسوفان می‌پردازد. آنگاه کلیات دیدگاه‌های شانزده تن از دانشمندان مسلمان، از سدة چهارم تاکنون، در مورد عدل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا نوروزی
بازدید : 1148

بررسی تطبیقی نقش خدای متعال در عالم تکوین، بر اساس دیدگاه فلسفی و ادله نقلی

چکیده : نظام علیت فلسفی، در حدّ «نیاز پدیده به پدیدآورنده» متوقف نشده، و بر لزوم ضرورت علّی- معلولی و نیز تعلق هر معلول خاص به علت معین تأکید و اصرار دارد، لذا نظامی ‌ثابت و غیر قابل تغییر و تبدیل، برای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد پارچه باف دولتی
پديدآورنده : سعید رحیمیان
بازدید : 1895

اهل بیت و مقابله با جبرگرایی

چکیده : "نفی جبر" روی دیگر "اصل اعتقادی عدل" است؛ بدین ترتیب برگزیده شدن "عدل الهی" به عنوان یکی از اصول اعتقادی شیعه، نشان دهنده تأکید ویژه امامان شیعه بر نفی جبرگرایی است. در جامعه اسلامی، بسترهای متعددی برای رواج ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی قندی
پديدآورنده : مهدیه رجایی
بازدید : 1238

راز تفاوت ها

چکیده : یکی از مباحث بسیار چالش انگیز در معارف اسلامی مسأله تفاوتهای تکوینی در خلقت است که از دیر باز، دیدگاههای متفاوتی در مورد آن ابراز شده است. علل این تفاوت در چیست؟ از نظر مکتب اهل بیت: حل این مسأله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الکریم همایونی
بازدید : 1617

جبر و تفویض در آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی

چکیده : نگارنده پس از اشاره‌ای مختصر به دیدگاه جبریه و مفوّضه و برخی از فلاسفه که به جبر و تفویض گرویده‌اند، به دیدگاه آیت الله میرزا مهدی اصفهانی در مورد جبر و تفویض می‌پردازد. ابتدا دیدگاه کلی او در مورد این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس شاه منصوری
بازدید : 1192

تعليقات على بن محمد عاملی بر احاديث ابواب عدل

چکیده : تعلیقات علی بن محمد عاملی (سده یازدهم) بر یازده حدیث از توحید صدوق، کافی و کتابهای دیگر در این گفتار ارائه شده است. این تعلیقات، که از کتاب "الدر المنثور فی المأثور و غیر المأثور" عاملی برگزیده شده، در موضوع‌هایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الحسین طالعی
بازدید : 1947

معرفی کتاب خدا، اختیار و شر

چکیده : مسئله شر، به معنای عام یکی از مسائلی است که از گذشته تا حال، اندیشة آدمی را به خود مشغول داشته است. زندگی انسان، از آغاز با تلخی‌ها و ناکامی‌ها و شادی‌ها و کامیابی‌ها همراه و ممزوج بوده است، و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سمیه خلیلی آشتیانی
بازدید : 930

منشأ اختلاف اشياء و عدل الهى

چکیده : نگارنده، عدل الهی را بر اساس لغت و حدیث معنا می‌کند، راه شناخت جایگاه اشیاء را بر اساس روایات نشان می‌دهد، آنگاه امتحان و تکلیف و استدراج را به عنوان سه عامل مهم اختلاف اشیاء بر می‌شمارد، بر امتحان و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد بیابانی اسکویی