امام زادگان و زیارتگاه های شهر ری  526
امام زادگان و زیارتگاه های شهر ری

این کتاب به شرح زندگی امام زادگان شهر ری و مراقد اختصاص دارد.

احوال حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)  600
احوال حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

احوال حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و دیگر امام زادگان مدفون در ری و امام زادگان زید بن علی(ع) و یحیی(ع)

دانشمندان و مشاهیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و شهر ری  1264
دانشمندان و مشاهیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و شهر ری

این اثر مجموعه ای است از زیست نامه یا شناخت نامه دانشمندان و مشاهیری که در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) یا در شهر ری مدفون اند.

بزرگان ری  686
بزرگان ری

کتاب بزرگان ری در دو بخش سامان یافته است.