عظمت شخصيت حضرت عبدالعظيم علیه السلام  3091
عظمت شخصيت حضرت عبدالعظيم علیه السلام

عبدالعظيم بن عبدالله بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابى طالب ـ ع ـ، صاحب كتاب «خطب اميرالمؤمنين» و «اليوم والليلة»، مشهور به حضرت عبدالعظيم و شاه عبدالعظيم، از سادات حسنى و از بزرگان اين خاندان، و مورد احترام امامان ...

صفحه از 2
تعداد موارد : 15